direct naar inhoud van Regels

Landelijk Gebied

Status: Geconsolideerde versie
Idn: NL.IMRO.0342.BPLG0002-0401

Artikel 18 Natuur - Soesterveen

 

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur - Soesterveen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. instandhouding, behoud, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen natuur- en landschapswaarden en cultuurhistorische waarden, met dien verstande dat voor de ontwikkeling van de bestemming 'Natuur - Soesterveen' wordt uitgegaan van het in bijlage 7 van deze regels deel uitmakende behorende rapport ‘Ecologisch herstel Soesterveen’;

 2. sloten, poelen, en daarmee gelijk te stellen waterlopen en -partijen;

 3. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 1. extensief dagrecreatief medegebruik met de daarbij behorende voorzieningen zoals picknickplaatsen, rust-, uitzicht- en informatiepunten en educatief medegebruik;

 2. waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals duikers, bruggen en stuwen.

 

18.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 1. gebouwen zijn niet toegestaan;

 2. op de gronden zijn wildrasters toegestaan en mogen terreinafscheidingen met een maximale bouwhoogte van 1 meter worden gebouwd.

 

18.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Natuur - Soesterveen' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 1. het aanleggen of verharden van wegen, paden en banen en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 2. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van gronden;

 3. het aanbrengen van bovengrondse of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;

 4. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse constructies, installaties of apparaten met een grotere hoogte of diepte dan 0,75 meter;

 5. het vellen of rooien van bomen en hagen, met dien verstande, dat geen vergunning is vereist voor het periodiek kappen van griendhout en ander hakhout, voor zover het betreft de normale uitoefening van het ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan bestaande bodemgebruik;

 6. het beplanten van gronden met bomen en ander opgaand houtgewas, voor de gronden, die ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan niet als zodanig beplant zijn;

 7. het graven, verbreden, verdiepen, dempen of aanleggen van waterpartijen, waterlopen, sloten en andere wateren.

 

18.4 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 18.3 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 1. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;

 3. werken en werkzaamheden die zijn bedoeld om de directe gevolgen van calamiteiten of plagen te beperken.

 

18.5 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 18.3 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden zoals bedoeld in lid 18.1 niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, hetgeen aanvrager aan de hand van een advies van een deskundige inzake cultuurhistorie, landschap en natuur dient aan te tonen.

Postadres:
Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon: (035) 6093411
E-mail: postbus2000@soest.nl