direct naar inhoud van Artikel 10 Sport
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen;
 • b. veldsportcomplexen;
 • c. sportcentrum;
 • d. sporthal, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'sporthal uitgesloten';
 • e. tennisbaan;
 • f. ondergeschikte buitenschoolse opvang;
 • g. ondergeschikte horeca;
 • h. tribunes, al dan niet met multifunctionele ruimten zoals kleedkamers en douches, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - tribune';

inclusief bijbehorende:

 • i. toegangswegen en -paden en verblijfsgebied;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen.
10.2 Bouwregels

Op of in de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:

10.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' mag de bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid en mogen de gronden van het aanduidingsvlak worden bebouwd tot ten hoogste het percentage dat is aangeduid.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 15 meter voor palen en masten;
  • 2. 8 meter voor masten of platforms ten behoeve van tv-camera's;
  • 3. 8 meter voor tribunes;
  • 4. 2 meter voor erfafscheidingen;
  • 5. 4 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan het oppervlak en de locatie van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.