direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijventerrein
Plan: Kom Winterswijk 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1106KO01-VA02

Artikel 5 Bedrijventerrein

5.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten;
 • b. detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend waar deze reeds bestaat alsmede ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
 • c. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4.2 onder b;
 • d. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • e. een machinefabriek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machinefabriek';
 • f. een meubelfabriek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - meubelfabriek';
 • g. een tapijtenproducent ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - tapijtenproducent';
 • h. een muziekvereniging, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - muziekvereniging';
 • i. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
 • j. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
 • k. de bestaande bedrijfswoningen, daaronder begrepen praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

5.2 bouwregels
5.2.1 gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage;
 • c. bouwhoogte maximaal 10 m.
5.2.2 bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 2 m.

5.3 afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder c, mits:

 • a. de goothoogte niet meer dan 12 m bedraagt;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.
5.4 specifieke gebruiksregels
5.4.1 algemeen

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

 • a. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
 • b. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
 • c. vuurwerkbedrijven;
 • d. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
5.4.2 detailhandel

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van:

 • a. detailhandel zoals uitdrukkelijk toegestaan op grond van artikel 5.1;
 • b. detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', met dien verstande dat op het moment dat het gebruik voor detailhandel eindigt, hierna detailhandel niet langer is toegestaan.
5.5 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1:

 • a. onder a voor het toestaan van een bedrijf dat niet is vermeld in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, mits:
  • 1. het bedrijf wat hinder, aard en omvang betreft vergelijkbaar is met bedrijven genoemd in de categorieën 1 of 2;
  • 2. het bedrijf geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het heersende woon- en leefmilieu;
 • b. onder k voor het toestaan van maximaal twee bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone – ontheffingsgebied 2', met dien verstande dat :
  • 1. de bedrijfswoningen zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
  • 2. de bedrijfswoningen moeten zijn georiënteerd op de openbare weg;
  • 3. aangetoond wordt dat de aanwezigheid van de bedrijfswoning(en) noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf;
  • 4. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad.