direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-va01

Artikel 15 Verkeer

15.1 bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
  • b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
  • d. het behoud van de landschappelijke waarde van uitsluitend onverharde en semi-verharde wegen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - onverharde wegen';
  • e. een zend-, ontvang- en/of sirenemast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

15.2 bouwregels
15.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

15.2.2

De bouwhoogte van de zend-, ontvang- en/of sirenemast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt maximaal de bestaande bouwhoogte;

15.2.3

Bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 4 m.

15.3 wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen voor het, in afwijking van artikel 15.1 onder d, verharden van wegen met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

  • a. de verharding mag geen onevenredige afbreuk doen aan de landschappelijke waarde;
  • b. de noodzaak van de verharding dient te zijn aangetoond;
  • c. aangetoond dient te zijn dat voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet Geluidhinder;
  • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
  • e. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.