direct naar inhoud van Regels
Plan: Kamergewijze verhuur 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0289.0044kamergewverh-VSG1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Aan de begrippen van iedere planologische regeling als bedoeld in bijlage 1 van deze regels, worden de volgende begrippen toegevoegd of aangepast:

1.1 plan

het bestemmingsplan Kamergewijze verhuur 1 met identificatienummer NL.IMRO.0289.0044kamergewverh-VSG1 van de gemeente Wageningen;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de daarbij behorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; verkoop door een horecabedrijf wordt hieronder niet begrepen;

1.4 horeca

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt;

1.5 hospita verhuur
 • a. verhuur door particuliere eigenaar/huurder van maximaal 2 kamers in de door de eigenaar/huurder zelf bewoonde woning dan wel;
 • b. verhuur door een hoofdhuurder in een woning van een toegelaten instelling van maximaal 2 kamers in de door de hoofdhuurder zelf bewoonde woning;
1.6 huishouden

Een alleenstaande of twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Drie of meer studenten of alleenstaanden die bij elkaar wonen, vormen in de regel geen huishouden;

1.7 kamer

onzelfstandige woonruimte in een woning met een oppervlakte van tenminste 10 m2, bedoeld voor bewoning door maximaal 1 persoon;

1.8 kamergewijze verhuur

het bedrijfsmatig verhuren of aanbieden van onzelfstandige woonruimte/kamers voor bewoning;

1.9 kamerverhuur

het bedrijfsmatig verhuren of het aanbieden van kamers voor bewoning;

1.10 onzelfstandige woonruimte

woonruimte die geen eigen toegang heeft en die niet door een huishouden of een student kan worden bewoond, zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen (keuken, douche en/of toilet) buiten die woonruimte;

1.11 student

iemand die een studie volgt aan het MBO, HBO of hoger onderwijs;

1.12 toegelaten instelling

toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;

1.13 woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.14 woonhuis

een gebouw, dat twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

Hoofdstuk 2 Aanvullende regels

Artikel 2 Kamergewijze verhuur

Ten behoeve van de bestemmingen in diverse bestemmingsplannen, zoals aangegeven in onderstaande lijst worden de volgende regels toegevoegd:

 • 1. Wageningen, 2e herziening met de bestemmingen Centrum, Detailhandel, Gemengd, Horeca en Wonen
 • 2. Rijnsteeg 8 met de bestemming Wonen – 1 met de nadere aanduiding 'wonen'
 • 3. Patrimonium met de bestemming Wonen – 1
 • 4. Spelstraat 3 met de bestemming Maatschappelijk
 • 5. Churchillweg 17-19, 23 en Stadsbrink 375, met de bestemming Gemengd.
 • 6. Rustenburg II met de bestemming Gemengd
 • 7. De Waranda met de bestemming Wonen
 • 8. Kortenoord met de bestemmingen Gemengd en Woongebied
 • 9. Grebbedijk 28 met de bestemming Wonen
 • 10. Aan de Rijn 1 en 2 met de bestemming Wonen
 • 11. Buitengebied met de bestemmingen Wonen, Wonen – 1, Wonen - 2, Wonen - 4 -
 • 12. Bedrijventerreinen met de bestemmingen Wonen en Wonen – 1.
2.1 Bestemmingsomschrijving
2.1.1 Hospita verhuur en kamergewijze verhuur boven detailhandel en horeca

De gronden van de in de aanhef van artikel 2 genoemde bestemmingen zijn tevens bestemd voor hospita verhuur in woningen en kamergewijze verhuur in woningen boven panden met detailhandel en horeca, waarbij de woning en de detailhandel en/of horeca in één pand zijn gevestigd.

2.2 Afwijken van de gebruiksregels
2.2.1 Kamergewijze verhuur in woningen en woonhuizen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde over het toegestane gebruik binnen de in de aanhef van artikel 2 genoemde bestemmingen en kamergewijze verhuur van kamers in woningen en woonhuizen toestaan met inachtneming van het volgende:

 • a. kamerverhuur is alleen toegestaan in woningen die conform de bestemming zijn toegestaan;
 • b. kamerverhuur mag niet leiden tot onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat, waarbij getoetst wordt aan de volgende aspecten:
  • 1. bij woningen wordt een maximum gehanteerd van maximaal 15% kamerverhuurpanden binnen een straal van 50 meter. Hierbij worden alle reeds bestaande kamerverhuurpanden en studentencomplexen meegenomen.
  • 2. bij woonhuizen wordt een vergunning geweigerd als in 2 woningen boven, onder of naast het woonhuis ook al kamers worden verhuurd.
 • c. er dient voldaan te worden aan de parkeernormen van de gemeente Wageningen (zie bijlage 2 bij deze regels).

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de aanduiding 'overige zone - kamergewijze verhuur'.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Kamergewijze verhuur 1'.