direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd
Plan: Nijmegen Bottendaal Galgenveld
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0268.BP7000-VG02

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, kantoren, dienstverlening, bedrijven, detailhandel, horeca, en maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies alleen zijn toegestaan indien wordt voldaan aan de Wet geluidhinder en maatschappelijke voorzieningen niet zijn toegestaan binnen de gebiedsaanduiding veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals verhardingen, terrassen, parkeer- en groenvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1a, 1b en 2a van de Staat van horeca-activiteiten met bijbehorende terrassen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" voor een onderdoorgang;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "woning" voor een woning op een achterterrein;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "beb" voor de bescherming van een waardevolle boom, inclusief wortels en kroonprojectie';
 • g. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen en overkappingen;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde;

6.2.2 Specifieke bouwregels

De in artikel 6.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover wordt voldaan aan de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. ten aanzien van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende bepalingen:
  • 1. het bouwperceel binnen de aanduiding 'bouwvlak' mag tot maximaal het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage worden bebouwd; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwperceel binnen de aanduiding 'bouwvlak' geheel worden bebouwd;
  • 2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding 'bouwvlak' mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang" dient de onderdoorgang vrij te blijven van bebouwing;
  • 4. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding beeldkwaliteit (sba-bk) geldt dat:
   • de oppervlakte van de begane grond maximaal 11 meter bij 5,5 meter bedraagt;
   • de oppervlakte van de verdiepingen maximaal 11 meter bij 11 meter per verdieping bedraagt;
   • er maximaal 3 bouwlagen mogen worden gerealiseerd;
   • ontsluiting van het bouwwerk vindt plaats aan de Castellastraat;
   • voor de uitvoering van het bouwwerk (o.a. ten aanzien van de materiaalvoering) wordt verwezen naar het Beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in het Masterplan Dobbelman (april 2003);
   • het niet is toegestaan om privébuitenruimte op maaiveldniveau te creëren (bijvoorbeeld door middel van het oprichten van erfafscheidingen).
 • c. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen op het bouwperceel zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht; buiten de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende bepalingen:
  • 1. op tenminste 3 meter achter de voorgevellijn, mogen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden opgericht tot maximaal 3 meter achter de achtergevellijn. Bestaande legale aan- en uitbouwen dieper dan 3 meter achter de achtergevellijn mogen worden vernieuwd of veranderd, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
  • 2. de totaal bebouwde oppervlakte van onder 1 bedoelde gronden mag ten hoogste 50% bedragen met een maximum van 50 m². Zwembaden, jacuzzi's en gebouwde vijvers, alsmede de daarvoor benodigde bouwwerken zijn toegestaan. De totaal bebouwde oppervlakte van deze gronden mag in dat geval ten hoogste 75% bedragen, met een maximum van 75 m2;
  • 3. vóór de voorgevellijn en aan de zijgevel van het hoofdgebouw mogen aan- en uitbouwen worden opgericht tot een maximale breedte van 60% van de gevelbreedte van het hoofdgebouw en een maximale diepte van 2 meter gemeten vanaf de gevel van het hoofdgebouw. Een hoekovergang is toegestaan;
  • 4. de goothoogte van aan- en uitbouwen mag ten hoogste de hoogte van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste de hoogte van de direct daarboven gelegen bouwlaag bedragen;
  • 5. de goothoogte van bijgebouwen mag ten hoogste 3 meter bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste 5 meter bedragen;
  • 6. de bouwhoogte van overkappingen mag ten hoogste 3 meter bedragen;
 • d. erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht met dien verstande dat:
  • 1. aangrenzend aan het hoofdgebouw ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals luifels en balkons, met een maximale diepte van 2 meter zijn toegestaan;
  • 2. de bouwhoogte van erfafscheidingen aan de voorzijde van het hoofdgebouw tot 3 to 6 meter achter de voorgevellijn niet meer dan 1 meter mag bedragen en overigens niet meer dan 2 meter;
  • 3. de bouwhoogte van palen en (licht)masten niet meer dan 10 meter mag bedragen en de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, niet meer dan 4 meter.

e. bij de realisering van de in deze bestemming toegelaten geluidsgevoelige bestemmingen en/of functies moet worden voldaan aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Als de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde mogen geluidsgevoelige bestemmingen en/of functies alleen worden gerealiseerd als voldaan wordt aan de van toepassing zijnde vastgestelde hogere waarde en de daarin opgenomen voorwaarden.

6.3 Specifieke gebruiksregels

6.3.1 Bedrijven

Ten aanzien van de in lid 6.1 genoemde functie "bedrijven" gelden de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn bestaande categorie 3.1 bedrijven op de bestaande locatie toegestaan. Uitsluitend ter plaatse en ter vervanging van een bestaand categorie 3.1 bedrijf mag een nieuw categorie 3.1 gevestigd worden, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
 • c. bedrijven zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat bestaand gebruik ten behoeve van bedrijven op verdiepingen is toegestaan.

6.3.2 Detailhandel

Ten aanzien van de in lid 6.1 genoemde functie "detailhandel" gelden de volgende bepalingen:

a. detailhandel is alleen toegestaan op bestaande locaties;

b. supermarkten zijn niet toegestaan;

c. detailhandel is uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat bestaand gebruik ten behoeve van detailhandel op verdiepingen is toegestaan;

6.3.3 Horeca

Ten aanzien van de in lid 6.1 genoemde functie "horeca" gelden de volgende bepalingen:

a. uitsluitend horecabedrijven in categorie 1a, 1b en 2a van de Staat van horeca-activiteiten;

b. horeca is uitsluitend toegestaan op bestaande locaties. Het vloeroppervlak per horecabedrijf mag niet meer bedragen dan 250 m²;

c. horeca, met uitzondering van logiesverstrekkende horeca, is uitsluitend toegestaan op de begane grond; in appartementengebouwen is ook logiesverstrekkende horeca uitsluitend toegestaan op de begane grond. Bestaand gebruik ten behoeve van horeca op verdiepingen is toegestaan.

6.3.4 Maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kantoren

Ten aanzien van de in lid 6.1 genoemde functies "maatschappelijke voorzieningen", dienstverlening en kantoren gelden de volgende bepalingen:

a. maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kantoren zijn zowel op de begane grond als op de verdieping(en) toegestaan, met uitzondering van appartementengebouwen, waarin maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kantoren uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan. Bestaand gebruik ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en kantoren op verdiepingen in appartementengebouwen is toegestaan;

b. maatschappelijke voorzieningen zijn niet toegestaan binnen de gebiedsaanduiding veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen voor zover daardoor het verblijf of gebruik door verminderd of niet-zelfredzame personen mogelijk wordt gemaakt;

6.3.5 Wonen

Ten aanzien van de in lid 6.1 genoemde functie "wonen" geldt de volgende bepaling:

wonen is uitsluitend toegestaan in hoofdbebouwing aan de straatzijde en in bestaande woningen op achterterreinen.

6.4 Ontheffing van de gebruiksregels

6.4.1 Ontheffingsbevoegdheid voor andere bedrijven

 • a. lid 6.3.1 teneinde bedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie hoger dan genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ter plaatse toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
 • b. lid 5.3.1 teneinde bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de ter plaatse toelaatbare categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

6.4.2 Ontheffingsbevoegdheid voor maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan binnen de gebiedsaanduiding veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen indien maatregelen worden getroffen om het verblijf of gebruik door verminderd of niet-zelfredzame personen voldoende veilig te maken. De ontheffing wordt pas verleend na advies door de Veiligheidsregio;