direct naar inhoud van Regels
Plan: Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, Veegplan 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0267.BP0212-0001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, Veegplan 2 met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0212-0001 van de gemeente Nijkerk:

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

De volgende bestemmingsplannen blijven van toepassing:

Naam bestemmingsplan   IMRO code   Datum vaststelling raad  
Buitengebied 2017   NL.IMRO.0267.BP0057-0003   30 mei 2017  
Buitengebied 2017, eerste herziening   NL.IMRO.0267.BP0148-0002   27 mei 2019  
Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1   NL.IMRO.0267.BP0135-0004   13 mei 2020  
Parapluherziening (on)zelfstandige woonruimte en voorgevelrooilijn   NL.IMRO.0267.BP0149-0002   24 september 2020  
Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2   NL.IMRO.0267.BP0172-0002   30 mei 2022  

, met dien verstande dat artikel 36.1 in het bestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2' als volgt wordt aangepast:

36.1 Vergunningplicht

Behoudens het bepaalde in lid 36.2 is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag op en in de hierna aangegeven gronden de daarbij aangegeven andere werken en werkzaamheden uit te voeren:

Gronden   Werkzaamheden *)  
Met de aanduiding/aanwijzing binnen een agrarische bestemming   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L  
milieuzone – hydrologische beschermingszone   x   -   -   -   +   +   -   +   +   +   +   x  
overige zone - polderlandschap   x   -   -   -   x   +   +   x   +   +   +   x  
overige zone - natura 2000-gebied   x   -   -   -   x   x   x   x   x   x   +   x  
overige zone - gelders natuurnetwerk   x   -   -   +   +   x   x   x   +   +   +   x  
overige zone - weidevogelgebied   x   -   -   -   x   +   +   x   +   +   +   x  
overige zone - ganzenrustgebied   +   -   -   +   x   +   +   +   +   +   +   x  
overige zone - slagenlandschap   -   -   -   +   +   -   -   -   +   +   -   x  
overige zone - kampenlandschap   -   -   -   +   +   -   +   +   +   +   -   x  
overige zone - jong heideontginningen met heiderestanten   -   -   -   -   +   -   +   +   +   +   -   x  
                         
Met de bestemming:                          
Natuur   x   +   -   +   +   x   +   +   +   +   +   x  
Bos   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   +   -   x   +   +   +   +   +   x  
*) de onderstaande letters worden hierna verklaard;
In de tabel is:
+ = omgevingsvergunning vereist (activiteit onder voorwaarden mogelijk)
x = niet toegestaan; omgevingsvergunning niet mogelijk (activiteit onder geen enkele voorwaarde toegestaan)
- = niet omgevingsvergunningsplichtig (activiteit toegestaan zonder omgevingsvergunning)  

 • A. scheuren of frezen van grasland ten behoeve van het omzetten van grasland in bouwland;
 • B. scheuren of frezen van grasland ten behoeve van graslandvernieuwing en/of verbetering;
 • C. doorzaaien, waarbij sprake is van een ingreep in de bodem tot maximaal 15 centimeter onder het bestaande maaiveld;
 • D. vellen en rooien van houtopstanden (uitgezonderd fruitbomen);
 • E. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.
 • F. diepploegen en diepspitten (dieper dan 30 cm onder het maaiveld);
 • G. egaliseren van gronden (het op gelijke hoogte brengen van het maaiveld binnen een (gedeelte van een) perceel zonder aanvoer van grond van buiten);
 • H. ophogen en afgraven van gronden (grond aanvoeren van buiten of afvoeren om een (gedeelte van een) perceel op te hogen of af te graven);
 • I. dempen van sloten, aanleggen van drainage, graven en reconstructie van watergangen;
 • J. aanleggen en verharden van wegen, paden, parkeerterreinen en andere oppervlakteverhardingen, zoals kavelontsluitingspaden en aanbrengen van halfverharding (> 60 m2);
 • K. aanleg ondergrondse leidingen;
 • L. het diep afgraven van gronden ter plaatse van een paardenbak, paddock en looppaden (dieper dan 30 cm onder het maaiveld).

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a. een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10 %.
 • c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, Veegplan 2'.