direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd
Plan: Buitengebied Lochem 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0262.buBuitengebied2010-BP41

Artikel 10 Gemengd

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. horecabedrijf in categorie 1 van de Staat van horeca-activiteiten in Bijlage 6;
 • c. kantoor;
 • d. maatschappelijke voorzieningen;
 • e. wonen, al dan niet in combinatie met inwoning/mantelzorg volgens een algemene afwijking in Artikel 41.
10.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

10.2.1 Algemeen:
 • a. een omgevingsvergunning voor bouwen kan alleen worden verleend als op eigen terrein kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • b. de vergroting van de inhoud van een (bedrijfs)woning mag niet meer bedragen dan:

bestaande inhoud woning   Vergroting tot maximaal  
kleiner dan 600 m³   600 m³  
tussen 550 en 600 m³   20%  
tussen 600 m³ en 750 m³   15% tot een maximum van 750 m³  
groter dan 750 m³   handhaven bestaande omvang  
 • c. de goothoogte van een woning mag niet meer dan 4,5 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter;
 • d. herbouw van een woning is mogelijk ter plaatse van de bebouwingscontour van de huidige woning, of op een locatie die maximaal 10 meter van de huidige bebouwingscontour is gesitueerd (behoudens afwijking volgens artikel 41 van deze regels);
 • e. bijgebouwen bij de woning dienen achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw te worden gesitueerd;
 • f. per woning is maximaal 75 m² oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan ter vergroting van het woongenot;
 • g. de goothoogte van een bijgebouw bij een woning mag maximaal 3,50 meter bedragen en de bouwhoogte maximaal 6,50 meter.

10.2.2 Bebouwing:
 • a. de oppervlakte van de bestaande bebouwing mag met maximaal 10% wordt uitgebreid, met inachtneming van het bepaalde hierna onder b;
 • b. bij herbouw van het bestaande gebouw moet het nieuwe gebouw ter plaatse van de bebouwingscontour van het huidige gebouw worden teruggebouwd, of op een locatie die maximaal 10 meter van de huidige bebouwingscontour is gesitueerd;
 • c. de goot- en bouwhoogtes van het bestaande gebouw mogen niet worden overschreden;
 • d. bij herbouw en/of uitbreiding van de gebouwen dienen de kapvormen van het bestaande gebouw te worden gehanteerd;
 • e. bij een woning, maatschappelijke voorziening, horeca, dienstverlening of kantoor zijn geen nieuwe vrijstaande bijgebouwen toegestaan.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de volgende bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan:

Bouwwerken geen gebouw zijnde   Maximale bouwhoogte  
Verlichting   4 meter  
Overkappingen   3 meter  
Maximaal 3 vlaggenmasten   8 meter  
Hekwerk en andere bouwwerken   1 meter voor de voorgevel van het hoofdgebouw;
2 meter, elders binnen het bestemmingsvlak.  
10.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

Er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.