direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Kern Beuningen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-vadf

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. oeververbindingen (bruggen);
 • b. in- en uitritten;
 • c. oever;
 • d. sluis;
 • e. aanlegsteiger;
 • f. stuw;
 • g. vaarweg;
 • h. vijver;
 • i. water;
 • j. waterberging;
 • k. waterkering;
 • l. waterstaat;
 • m. waterhuishouding;
 • n. waterlopen en waterpartijen;
 • o. een weg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkeer';

één en ander met bijbehorende voorzieningen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Situering van bouwwerken

Voor de situering van bouwwerken geldt het volgende:

 • a. gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn binnen het gehele bestemmingsvlak toegestaan, met dien verstande dat voor aanlegsteigers geldt dat aansluitend aan elk bouwperceel maximaal één aanlegsteiger mag worden gesitueerd.
17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van stuwen, sluizen en bruggen mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • b. de bouwhoogte van aanlegsteigers mag niet meer bedragen dan 1 m, de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m² en de diepte mag niet meer bedragen dan 1,5 m gemeten vanuit de bestemmingsgrens;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor:

 • a. buitenopslag.