direct naar inhoud van Regels
Plan: Veenburgerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1777-0001

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

Veenburgerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0203.1777-0001 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan "Buitengebied 2012"

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

1.3 onderhoudsgebouw

De regels van artikel 1 van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden herzien in die zin dat:

Aan de definitie van het begrip 'onderhoudsgebouw' in artikel 1.87 de woorden "natuurbeheer en/of" worden toegevoegd. De nieuwe definitie wordt daarmee als volgt:

"een gebouw ten behoeve van natuurbeheer en/of het onderhoud van een landgoed, zoals een gebouw voor de stalling van materieel, een houtloods of een berging".

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

De regels van artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 3 Wonen

De regels van artikel 20 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden op de volgende punten herzien:

1. Aan de regels van artikel 20.1 wordt na sub f. een nieuw sub. toegevoegd:

"g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - onderhoudsgebouw' alleen voor een onderhoudsgebouw;"

De huidige lettering van sub. a. tot en met k. verandert daarmee in a. tot en met l.

2. Aan de bouwregels wordt na artikel 20.2.11 van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" het volgende artikel toegevoegd:

"20.2.12 Onderhoudsgebouw

Voor het bouwen van een onderhoudsgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bouwen van een onderhoudsgebouw is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding ''specifieke vorm van bos - onderhoudsgebouw';
 • b. een onderhoudsgebouw moeten blijven binnen de maatvoering die voor gebouwen is bepaald in artikel 20.2.4 en 20.2.6, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - onderhoudsgebouw', want daar:

1. geldt de maximum oppervlakte zoals op de verbeelding is weergegeven;

2. telt de op de verbeelding opgenomen maximum oppervlakte niet mee bij de berekening van de oppervlakte aan bijgebouwen als bedoeld in artikel 20.2.4 en 20.2.6."

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 4 Schakelbepaling partiële herziening

4.1 van toepassing verklaring

Op deze partiële herziening zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", met dien verstande dat de verbeelding en regels worden herzien op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 4.2 en 4.3.

4.2 herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt herzien, zoals weergegeven op de verbeelding van deze partiële herziening, in die zin dat ter plaatse van de Veenburgerweg 12/12a:

 • a. het agrarische bouwvlak en de functieaanduiding 'intensieve veehouderij' komen te vervallen;
 • b. drie bestemmingsvlakken 'Wonen' worden toegevoegd ten behoeve van de bestaande woning en twee nog te realiseren woningen, waar ter plaatse de bestemming 'Agrarisch' vervalt;
 • c. twee bouwvlakken worden toegevoegd voor de nog te realiseren woningen;
 • d. de maatvoeringsaanduiding 'maximum volume (402 m3)' wordt toegevoegd aan deze twee nieuwe bouwvlakken;
 • e. de aanduiding 'specifieke vorm van bos - onderhoudsgebouw' wordt toegevoegd op twee plekken op het perceel van de bestaande woning op nummer 12;
 • f. de maatvoeringsaanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' wordt toegevoegd ter plaatse van de onderhoudsgebouwen;
 • g. de maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m2)' wordt toegevoegd ter plaatse van één van de onderhoudsgebouwen;
 • h. de gebiedsaanduidingen 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1', 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' en 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 3' worden toegevoegd.

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt herzien, zoals weergegeven in de verbeelding van deze partiële herziening, in die zin dat ter plaatse van de Veenburgerweg 4:

 • a. de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - agrarische nevenactiviteit' komt te vervallen.

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

4.3 herziening regels

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden herzien in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 en artikel 6.1 van de regels van deze partiële herziening. De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden voor het overige niet herzien.

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt in het artikel Algemene aanduidingsregels het volgende toegevoegd:

6.1 voorwaardelijke verplichtingen
6.1.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming(en) alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen twee jaar na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van de twee woningen, zoals bedoeld in Artikel 3, de landschappelijke inpassing is gerealiseerd en vervolgens in stand wordt gehouden overeenkomstig het inrichtingplan 'Landschappelijke versterking Veenburgerweg 12A ZwarteBroek' en bijbehorende tekening, zoals opgenomen in Bijlage 1 en Bijlage 2 van de regels.

6.1.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' geldt dat de (voormalige agrarische) (bedrijfs)bebouwing welke als 'te slopen bebouwing' is aangemerkt op de tekening in Bijlage 3 van de regels, dient te worden gesloopt alvorens het bevoegde gezag een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning kan afgeven.

6.1.3 overige zone - voorwaardelijke verplichting 3

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 3' geldt dat het slopen van de bebouwing en andere grondroerende activiteiten alleen zijn toegestaan indien de aanwezige asbestverontreiniging ter plaatse van de druppelzone, zoals beschreven in Bijlage 4 en Bijlage 5, onder milieukundige begeleiding is gesaneerd. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, is het als zodanig gebruiken van de gronden waarop deze verplichting is opgenomen in strijd met deze bestemming.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
7.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Veenburgerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld