direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1740-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 Plan

het bestemmingsplan Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap met identificatienummer NL.IMRO.0203.1740-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 Bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 Bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.4 Bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.5 Bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.6 Cultuurlandschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde op basis van (historische) landschapskenmerken, zoals ontginningsgeschiedenis, bebouwing, ecologie en landschapselementen, die in het natuurlandschap zijn gevormd door menselijk handelen en die een specifieke kwaliteit aan de belevingswaarde van een landschap toevoegen.

Artikel 2 Schakelbepaling

2.1 Van toepassing verklaring

Dit plan herziet de verbeeldingen en regels van de bestemmingsplannen die in de onderstaande tabel zijn opgenomen, op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 2.2 en 2.3.

Bestemmingsplan   vastgesteld   nr.  
Aarderweg I   25-10-2011   1129  
Apeldoornsestraat-Stoutenburgerweg   01-02-2017   1340  
Barneveld-Centrum   22-01-2013   1012  
Barneveld-Noordwest   01-02-2017   1310  
Baron van Nagellstraat VIII   11-11-2015   1271  
Binnenveld I   17-09-2013   1205  
Buitengebied 2012   28-05-2013   1056  
Dijkerweg IV   10-03-2022   1646  
Drieënhuizerweg-Heetkamperweg   28-01-2015   1264  
Esvelderbeekzone   26-02-2013   1173  
Esvelderbeekzone I   04-03-2015   1242  
Garderbroekerweg XVIII   11-11-2015   1315  
Garderen   12-11-2013   1013  
Grenscorrecties   27-05-2020   1462  
Grote Fliertweg I   23-10-2012   1174  
Hazendonkweg-Heetweg (fietspad N310)   16-12-2014   1229  
Heetkamperweg II   24-06-2021   1600  
Hooiweg I   08-11-2017   1398  
Koningsweg V   20-11-2012   1177  
Koningsweg VI   04-07-2018   1430  
Kootwijkerbroek-Stroe   21-04-2021   1494  
Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk   27-03-2012   1010  
Lage Boeschoterweg I   14-12-2010   1031  
Landgoed Westerveld   20-12-2011   1057  
Leemweg I   22-01-2013   1075  
Molweg I   09-07-2013   1201  
Nieuw Milligenseweg I   18-03-2021   1584  
Noordelijke Rondweg Voorthuizen   09-07-2013   1054  
Noordersingel I   06-07-2016   1336  
Oud Milligenseweg-Apeldoornsestraat   06-10-2021   1531  
Overhorsterweg I   14-12-2016   1331  
Stationsweg XI   13-05-2015   1263  
Stationsweg-Van Wijnbergenlaan   30-05-2018   1444  
Veluweweg-Essenerweg   10-06-2015   1297  
Voorthuizen-Oost   28-09-2010   1005  
Wielweg I   28-06-2011   1121  
Wolweg I   28-09-2016   1330  
Wolweg III   06-10-2021   1523  
Zwartebroek-Terschuur-De Glind   03-07-2012   1011  

Voor het overige blijven de verbeeldingen en regels van deze bestemmingsplannen onverkort van kracht.

2.2 Herziening regels
 • 1. Aan de regels van de bestemmingsplannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen wordt een nieuw begrip toegevoegd zoals opgenomen in dit plan onder artikel 1.6 Cultuurlandschappelijke waarde.
 • 2. De regels van de bestemmingsplannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen worden gewijzigd in die zin dat alle regels die betrekking hebben op 'Waarde - Openheid en Reliëf' en 'Waarde - Beplanting en verkaveling' worden verwijderd en (indien nodig) worden vervangen door de regels zoals opgenomen in dit plan (artikel 3 Waarde - Cultuurlandschap).
 • 3. Voor zover in de regels van de bestemmingsplannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen geen regels aanwezig zijn die betrekking hebben op 'Waarde - Openheid en Reliëf' en 'Waarde - Beplanting en verkaveling', worden de regels zoals opgenomen in dit plan (artikel 3 Waarde - Cultuurlandschap) aan die regels toegevoegd.

2.3 Herziening verbeeldingen
 • 1. De verbeeldingen van de bestemmingsplannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen, worden gewijzigd in die zin dat alle geometrisch bepaalde planobjecten die betrekking hebben op 'Waarde - Openheid en Reliëf' en 'Waarde - Beplanting en verkaveling' worden verwijderd en de geometrische bepaalde planobjecten zoals opgenomen op de verbeelding van dit plan worden toegevoegd.
 • 2. Voor zover op de verbeeldingen van de bestemmingsplannen die in artikel 2.1 zijn opgenomen, geen geometrisch bepaalde planobjecten aanwezig zijn die betrekking hebben op 'Waarde - Openheid en Reliëf' en 'Waarde - Beplanting en verkaveling', gelden de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen op de verbeelding van dit plan als toevoeging.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Waarde - Cultuurlandschap

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurlandschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, het behoud en versterking van cultuurlandschappelijke waarden, uitgezonderd:

 • a. ter plaatse van een bouwvlak binnen de bestemming 'Agrarisch', 'Agrarisch - Paardenhouderij' of 'Maatschappelijk - Militair terrein';
 • b. ter plaatse van de bestemming 'Bedrijf', 'Bedrijf - Landelijk', 'Bedrijf - Niet agrarisch', 'Cultuur en ontspanning', 'Detailhandel', 'Gemengd', 'Horeca', 'Maatschappelijk', 'Recreatie', 'Recreatie - Recreatiewoning', 'Recreatie - Verblijfsrecreatie', 'Sport', 'Wonen', 'Wonen - Enkelvoudig', Wonen - 1', of 'Wonen - Voormalige recreatiewoning'.

3.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd voor zover deze naar het oordeel van het bevoegd gezag een negatief effect op de aanwezige cultuurlandschappelijke waarden hebben.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt, in afwijking van hetgeen in dit plan is bepaald:

 • a. het telen van houtachtige gewassen en het beplanten met fruitbomen voor bedrijfsmatige doeleinden.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is binnen de bestemming 'Waarde - Cultuurlandschap' verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
  • a. het aanbrengen, kappen en/of rooien van bomen en houtopstanden;
  • b. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden alsmede de aanleg van wallen;
  • c. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, parkeervoorzieningen en het aanleggen van andere oppervlakte verhardingen;
  • d. het graven, vergraven of dempen van waterlopen;
  • e. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
  • f. het aanleggen van een paardrijbak en/of paddock.

 • 2. De vergunning kan worden verleend indien, naar het oordeel van het bevoegd gezag, geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurlandschappelijke waarden zoals bedoeld in artikel 3.1.

 • 3. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden:
  • a. behorende bij het normale onderhoud, gebruik en beheer;
  • b. die reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.

3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Cultuurlandschap' komt te vervallen, indien als gevolg van een nader onderzoek is gebleken dat de cultuurlandschappelijke waarden van de gronden niet langer aanwezig zijn danwel als minder waardevol kunnen worden gekwalificeerd.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Parapluherziening Cultuurhistorie-Cultuurlandschap" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld