direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluherziening Evenementenlocaties
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1720-0001

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan

het bestemmingsplan 'Parapluherziening Evenementenlocaties' met identificatienummer 'NL.IMRO.0203.1720-0001' van de gemeente Barneveld;

1.2 Bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 Aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 Aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 Bestaande

bestaand en legaal aanwezig op de dag van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;

1.6 Bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.7 Bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

Artikel 2 Schakelbepaling

2.1 Van toepassing verklaring

Dit plan herziet de verbeeldingen en regels van de bestemmingsplannen die in onderstaande tabel zijn opgenomen, op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 2.2 en 2.3.

Bestemmingsplan   vastgesteld   nr.  
Barneveld-Noordwest   1 februari 2017   1310  
Buitengebied 2012   28 mei 2013   1056  
Dwarsakker II   30 september 2015   1277  
Garderen   12 november 2013   1013  
Koningsweg V   20 november 2012   1177  
Kootwijkerbroek-Stroe   21 april 2021   1494  
Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk   27 maart 2012   1010  
Stationsweg XI   13 mei 2015   1263  
Stroeërweg III   3 november 2022   1621  
Voorthuizen-Centrum   21 september 2011   1009  
Voorthuizen-Oost   28 september 2010   1005  
Zwartebroek-Terschuur-De Glind   3 juli 2012   1011  

Voor het overige blijven de verbeeldingen en regels van deze bestemmingsplannen onverkort van kracht.

2.2 Herziening regels

1. De regels van de plannen die in artikel 2.1 bij de regels zijn opgenomen, worden gewijzigd in die zin dat alle regels die betrekking hebben op een evenemententerrein worden verwijderd en vervangen door de regels zoals opgenomen in de regels van dit plan zoals genoemd in de artikelen 3 t/m 37.

2. Voor zover in de regels van de plannen die in 2.1 bij de regels zijn opgenomen, geen regels aanwezig zijn die betrekking hebben op een evenemententerrein, worden de regels zoals opgenomen in de regels van dit plan zoals genoemd in de artikelen 3 t/m 37 aan die regels toegevoegd.

2.3 Herziening verbeeldingen

1. De verbeeldingen van de plannen, die in artikel 2.1 zijn opgenomen (met uitzondering van het bestemmingsplan "Kootwijkerbroek-Stroe") worden gewijzigd in die zin dat alle geometrisch bepaald planobjecten die betrekking hebben op een evenemententerrein worden verwijderd en vervangen door de geometrisch bepaalde planobecten zoals opgenomen op de verbeelding van dit plan (te weten: de gebiedsaanduiding voor de betreffende evenemententerreinen als 'overige zone - evenemententerrein met de naam van de locatie') daarnaast wordt er bij bepaalde evenemententerreinen de functieaanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' toegepast zoals opgenomen op de verbeelding van dit Plan.

2. Voor zover op de verbeeldingen van de plannen die in artikel 2.1 bij de regels zijn opgenomen, geen geometrisch bepaalde planobjecten aanwezig zijn die betrekking hebben op een evenemententerrein, gelden de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen op de verbeelding van dit Plan als toevoeging.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSPLAN BARNEVELD-NOORDWEST

Artikel 3 Wijziging artikel 1 Begrippen

Toevoeging begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Barneveld-Noordwest" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

Een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Wijziging begrip

In artikel 1 van het bestemmingsplan "Barneveld-Noordwest" wordt het begrip 'Evenemententerrein' in zijn geheel gewijzigd in onderstaand:

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 4 Wijziging artikel 33 Algemene aanduidingsregels

Artikel 33.2 van de regels van het bestemmingsplan "Barneveld-Noordwest" wordt in het geheel gewijzigd naar het volgende.

33.2 Evenemententerrein

33.2.1 Overige zone - evenemententerrein Muziektent

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Muziektent':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mogen geen categorie B en C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 19.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

33.2.2 Overige zone - evenemententerrein Oldenbarneveldplein

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Oldenbarneveldplein':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 11.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 5 Wijziging artikel 34 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 34 van het bestemmingsplan "Barneveld-Noordwest" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 33.2 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 33.2, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 33.2 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 33.2 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 34 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 3 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2012

Artikel 6 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 7 Wijziging artikel 37 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 37 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt artikel 37.15 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

37.15 Evenemententerrein

37.15.1 Overige zone - evenemententerrein Blankenhoefseweg 11

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Blankenhoefseweg 11':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 2 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 12.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 2;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.2 Overige zone - evenemententerrein Drieënhuizerweg

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Drieënhuizerweg':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 2 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 12.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.3 Overige zone - evenemententerrein Ds W. Mulderstraat

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Ds W. Mulderstraat':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 13.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 1;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.4 Overige zone - evenemententerrein Het Schaffelaar Erf

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Het Schaffelaar Erf':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 4 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.5 Overige zone - evenemententerrein Graafhorstweg

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Graafhorstweg':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 4 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.6 Overige zone - evenemententerrein Grote Fliertweg 1

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Grote Fliertweg 1':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 1;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.7 Overige zone - evenemententerrein Hulakkerweg en Meervelderweg

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Hulakkerweg en Meervelderweg':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 5 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 1;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.8 Overige zone - evenemententerrein Koeweide

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Koeweide':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 8 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 4;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.9 Overige zone - evenemententerrein Kootwijkerzand

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Kootwijkerzand':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.10 Overige zone - evenemententerrein Malenveld

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Malenveld':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 4 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 2;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.11 Overige zone - evenemententerrein manege Voorwaarts incl weiland

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein manege Voorwaarts incl weiland':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 5 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 3 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 3;
 • h. mogen maximaal 6 evenementen plaatsvinden op 8 dagen;
 • i. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • j. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.12 Overige zone - evenemententerrein Overig Landgoed Schaffelaar

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Overig 0 Schaffelaar':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.13 Overige zone - evenemententerrein Ravengoedseweg (weiland bij nr. 1)

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Ravengoedseweg (weiland bij nr. 1)':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.14 Overige zone - evenemententerrein Stroeërweg (weiland bij nr 46)

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Stroeërweg (weiland bij nr 46)':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 3 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

37.15.15 Overige zone - evenemententerrein Weiland Overhorsterweg

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Weiland Overhorsterweg':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

37.15.16 Overige zone - evenemententerrein Zeumeren

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Zeumeren':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 8 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mag het maximum aantal dagen van categorie C evenementen 2 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 10;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 8 Wijziging artikel 38 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 38.1 van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 37.15 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 37.15, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 37.15 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 37.15 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 38.1 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 4 BESTEMMINGSPLAN DWARSAKKER II

Artikel 9 Wjiziging artikel 1 Begrippen

Toevoeging begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Dwarsakker II" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Wijziging begrip

In artikel 1 van het bestemmingsplan "Dwarsakker II" wordt het begrip 'Evenemententerrein' in zijn geheel gewijzigd in onderstaand:

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 10 Wijziging artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 9 van het bestemmingsplan "Dwarsakker II" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 12.1 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 12.1, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 12.1 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 12.1 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 9 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen

Artikel 11 Toevoegen artikel 12 Algemene aanduidingsregels

Aan hoofdstuk 3 Algemene regels van het bestemmingsplan 'Dwarsakker II" wordt artikel 12 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven (onder vernummering van de huidige artikelen 12 (Overgangsrecht) en 13 (Slotregel) naar de artikelen 13 en 14):

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

12.1 Evenemententerrein

12.1.1 Overige zone - evenemententerrein Ds W. Mulderstraat

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Ds W. Mulderstraat':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 13.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 1;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Hoofdstuk 5 BESTEMMINGSPLAN GARDEREN

Artikel 12 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Garderen" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 13 Wijziging artikel 22 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 22 van de regels van het bestemmingsplan "Garderen" wordt artikel 22.4 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

22.4 Evenemententerrein

22.4.1 Overige zone - evenemententerrein Centrum Garderen

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Centrum Garderen':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mogen hoofdwegen maximaal 1 dag afgesloten zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

22.4.2 Overige zone - evenemententerrein Terrein Garderruiters

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Terrein Garderruiters':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 5 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 14 Wijziging artikel 23 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 23 van het bestemmingsplan "Garderen" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.4 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 22.4, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 22.4 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 22.4 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 23 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 6 BESTEMMINGSPLAN KONINGSWEG V

Artikel 15 Wijziging artikel 1 Begrippen

Toevoeging begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Koningsweg V" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement
een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement
een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement
een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement
een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Wijziging begrip

In artikel 1 van het bestemmingsplan "Koningsweg V" wordt het begrip 'Evenemententerrein' in zijn geheel gewijzigd in onderstaand:

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 16 Wijziging artikel 9 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 9 van de regels van het bestemmingsplan "Koningsweg V" wordt artikel 9.2 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

9.2 Evenemententerrein

9.2.1 Overige zone - evenemententerrein Centrum Garderen

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Centrum Garderen':

a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
e. mogen hoofdwegen maximaal 1 dag afgesloten zijn;
f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 17 Wijziging artikel 10 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 10 van het bestemmingsplan "Koningsweg V" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.2 en toestaan dat:

 • er meer bezoekers per dag komen;
 • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 9.2, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
 • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 9.2 plaatsvinden;
 • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 9.2 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 10 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. een goede woonsituatie;
  b. het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  c. de brandveiligheid;
  d. de externe veiligheid;
  e. de verkeersveiligheid;
  f. de sociale veiligheid;
  g. de milieusituatie;
  h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
  i. de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 7 BESTEMMINGSPLAN KOOTWIJKERBROEK - STROE

Wijziging begrip

In artikel 1 van het bestemmingsplan "Kootwijkerbroek-Stroe" wordt het begrip 'Evenement' in zijn geheel gewijzigd in onderstaand:

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Artikel 18 Wijziging artikel 34 Algemene aanduidingsregels

Artikel 34.3 van het bestemmingsplan Kootwijkerbroek - Stroe wordt in zijn geheel gewijzigd in het volgende:

34.3 Evenemententerrein

34.3.1 Overige zone - evenemententerrein Zonnedauw

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Zonnedauw':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 1.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

34.3.2 Overige zone - evenemententerrein parkeerterrein De Hofstee

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein parkeerterrein De Hofstee':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 1.500 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

34.3.3 Overige zone - evenemententerrein hoek Puurveenseweg/Walhuisweg

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Puurveenseweg/Walhuisweg':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 4 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 4 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 5.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

34.3.4 Overige zone - evenemententerrein parkeerterrein Wesselseweg

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein parkeerterrein Wesselseweg':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen geen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 5.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

34.3.5 Overige zone - evenemententerrein Centrum Stroe

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Centrum Stroe':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 1.500 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 19 Wijziging artikel 35 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 35 van het bestemmingsplan "Kootwijkerbroek-Stroe" worden de volgende leden toegevoegd:

4. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 34.3 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 34.3, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 34.3 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 34.3 wordt verhoogd.

5. Het afwijken als bedoeld in artikel 35 lid 4 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

6. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het vierde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 8 BESTEMMINGSPLAN KOOTWIJKERBROEK-STROE-KOOTWIJK

Artikel 20 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 21 Wijziging artikel 29 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 29 van de regels van het bestemmingsplan "Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk" wordt artikel 29.4 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

29.4 Evenemententerrein

29.4.1 Overige zone - evenemententerrein Brink

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Brink':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 8.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 22 Wijziging artikel 30 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 30 van het bestemmingsplan "Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 29.4 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 29.4, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 29.4 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 29.4 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 30 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 9 BESTEMMINGSPLAN STATIONSWEG XI

Artikel 23 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Stationsweg XI" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement
een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement
een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement
een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement
een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein
een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 24 Wijziging artikel 11 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 24 van de regels van het bestemmingsplan "Stationsweg XI" wordt artikel 0 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

11.3 Evenemententerrein

11.3.1 Overige zone - evenemententerrein Het Schaffelaar Erf

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Het Schaffelaar Erf':

a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 4 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
g. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
h. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

11.3.2 Overige zone - evenemententerrein Overig 0 Schaffelaar

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Overig Landgoed Schaffelaar':

a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - parkeerterrein' is ten tijde van een evenement uitsluitend parkeren ten behoeve van het evenement toegestaan.

Artikel 25 Wijziging artikel 12 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 12.1 van het bestemmingsplan "Stationsweg XI" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.3 en toestaan dat:

 • er meer bezoekers per dag komen;
 • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 11.3, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
 • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 11.3 plaatsvinden;
 • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 11.3 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 12.1 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 10 BESTEMMINGSPLAN STROEËRWEG III

Artikel 26 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Stroeërweg III" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 27 Wijziging artikel 11 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 11 van het bestemmingsplan "Stroeërweg III" wordt artikel 11.4 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

11.4 Evenemententerrein

11.4.1 Overige zone - evenemententerrein Stroeërweg (weiland bij nr 46)

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Stroeërweg (weiland bij nr 46)':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 3 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 28 Wijziging artikel 12 Algemene afwijkingsregels

1. Artikel 12.1 lid 2 van het bestemmingsplan "Stroeërweg III" wordt verwijderd, waarbij vervolgens de volgende leden worden toegevoegd:

2. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.4 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 11.4, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 11.4 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 11.4 wordt verhoogd.

3. Het afwijken als bedoeld in artikel 12.1 lid 2 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

4. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste en/of derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 11 BESTEMMINGSPLAN VOORTHUIZEN-CENTRUM

Artikel 29 Wijziging artikel 1 Begrippen

Toevoeging begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Centrum" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Wijziging begrip

In artikel 1 van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Centrum" wordt het begrip 'Evenemententerrein' in zijn geheel gewijzigd in onderstaand:

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 30 Wijziging artikel 15 Algemene aanduidingsregels

Artikel 15.1 van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Centrum" wordt in zijn geheel gewijzigd naar het volgende:

15.1 Evenemententerrein

15.1.1 Overige zone - evenemententerrein Centrum: Bunckmanplein, terrein Crescendo, Kerkstraat en Hoofdstraat

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Centrum: Bunckmanplein, terrein Crescendo, Kerkstraat en Hoofdstraat':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 11 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 11;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 31 Wijziging artikel 16 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 16 van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Centrum" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15.1 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 15.1, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 15.1 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 15.1 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 16 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 12 BESTEMMINGSPLAN VOORTHUIZEN-OOST

Artikel 32 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Oost" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Afwijking

een afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 33 Wijziging artikel 22 Algemene aanduidingsregels

Aan artikel 22 van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Oost" wordt artikel 22.2 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven.

22.2 Evenemententerrein

22.2.1 Overige zone - evenemententerrein Oranjeterrein

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Oranjeterrein':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 3 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 5;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Artikel 34 Toevoegen artikel 23 Algemene afwijkingsregels

Aan hoofdstuk 3 Algemene regels van het bestemmingsplan "Voorthuizen-Oost" wordt het artikel Algemene afwijkingsregels toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven (onder vernummering van de huidige artikelen 23 (Algemene ontheffingsregels) t/m 27 (Slotregel) naar de artikelen 24 t/m 28).

Artikel 23 Algemene afwijkingsregels

1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 22.2, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 22.2 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 22.2 wordt verhoogd.

2. Het afwijken als bedoeld in artikel 23, lid 1 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

3. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Hoofdstuk 13 BESTEMMINGSPLAN ZWARTEBROEK-TERSCHUUR-DE GLIND

Artikel 35 Wijziging artikel 1 Begrippen

Aan artikel 1 van het bestemmingsplan "Zwartebroek-Terschuur-De Glind" worden de volgende begrippen toegevoegd:

Categorie A evenement

een regulier evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie B evenement

een aandachtsevenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Categorie C evenement

een risicovol-evenement als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Evenement

een evenement zoals bedoeld in de "Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Barneveld", zoals deze luidt op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit Plan;

Evenemententerrein

een terrein bedoeld en geschikt voor het houden van regelmatig terugkerende evenementen als bedoeld in het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025. Indien dit beleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met die wijziging;

Artikel 36 Wijziging artikel 24 Algemene afwijkingsregels

Aan artikel 24 van het bestemmingsplan "Zwartebroek-Terschuur-De Glind" worden de volgende leden toegevoegd:

3. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 27.1 en toestaan dat:

   • er meer bezoekers per dag komen;
   • het geluidsniveau hoger wordt dan bedoeld in artikel 27.1, met dien verstande dat het geluidsniveau niet meer dan bedragen dan 91 dB(C);
   • op andere tijden opbouwwerkzaamheden als bedoeld in artikel 27.1 plaatsvinden;
   • het maximaal aantal dagen van categorie A, B of C evenementen als bedoeld in artikel 27.1 wordt verhoogd.

4. Het afwijken als bedoeld in artikel 24 lid 3 kan, mits passend binnen het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2020-2025 en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • een goede woonsituatie;
 • het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • de brandveiligheid;
 • de externe veiligheid;
 • de verkeersveiligheid;
 • de sociale veiligheid;
 • de milieusituatie;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
 • de best beschikbare technieken worden toegepast.

5. Een omgevingsvergunning als bedoeld in het derde lid kan niet worden verleend, indien enig aangrenzend terrein of enig aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is het met plan en/of indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning kan worden voorkomen.

Artikel 37 Toevoegen artikel 27 Algemene aanduidingsregels

Aan hoofdstuk 3 Algemene regels van het bestemmingsplan "Zwartebroek-Terschuur-De Glind" wordt artikel 27 toegevoegd, zoals hieronder is weergegeven (onder vernummering van de artikelen 27 (Overgangsrecht t/m 28 (Slotregel) in hoofdstuk 4 naar de artikelen 28 t/m 29).

Artikel 27 Algemene aanduidingsregels

27.1 Evenemententerrein

27.1.1 Overige zone - evenemententerrein Sportpark Overbeek

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Sportpark Overbeek':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 24.00 uur toegestaan, waarbij geluid tot 23.00 uur ten gehore mag worden gebracht;
 • b. mag het maximum aantal dagen van categorie A evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • c. mogen geen categorie B of C evenementen plaatsvinden;
 • d. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • e. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • f. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • g. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

27.1.2 Overige zone - evenemententerrein Terrein bij Glindster

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - evenemententerrein Terrein bij Glindster':

 • a. zijn evenementen tussen 9.00 uur en 01.00 uur toegestaan;
 • b. mogen categorie A evenementen plaatsvinden;
 • c. mag het maximum aantal dagen van categorie B evenementen 1 bedragen (exclusief opbouw- en afbraakwerkzaamheden);
 • d. mogen geen categorie C evenementen plaatsvinden;
 • e. mogen maximaal 25.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • f. mag het equivalente geluidsniveau van de door de geluidsapparaten ten gehore gebrachte muziek en/of mededelingen, ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 78 dB(A) en 88 dB(C) tot 23.00 uur, en 75 dB(A) en 85 dB(C) van 23.00 uur tot 24.00 uur op 1,5 meter hoogte voor de eerst getroffen gevel dan wel het referentiepunt gemeten voor een aaneengesloten periode van drie minuten, binnen de toegestane tijden;
 • g. bedraagt het aantal dagen waarop geluid tot 24.00 uur ten gehore mag worden gebracht maximum 1;
 • h. mogen opbouwwerkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 23.00 uur;
 • i. zijn opruimwerkzaamheden direct na afloop van een evenement toegestaan, mits tussen 23.00 uur en 7.00 uur geen lawaaimakende materialen worden toegepast.

Hoofdstuk 14 ALGEMENE REGELS

Artikel 38 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 15 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 39 Overgangsrecht

39.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
39.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 40 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parapluherziening Evenementenlocaties' van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld