direct naar inhoud van Regels
Plan: Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1692-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0203.1692-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan "Buitengebied 2012"

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Agrarisch

De regels van artikel 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 worden niet herzien.

Artikel 3 Bedrijf - Niet agrarisch

In de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" in artikel 6.2.2, onder c, in de tabel achter het adres Garderbroekerweg 59, de oppervlakte '280' wijzigen in '0'.

Artikel 4 Detailhandel

1. Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" in artikel 8.1, onder a, onder het derde punt, toevoegen aan de tabel:

(sb-71)   specifieke vorm van bedrijf - handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven  

2. Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" in artikel 8.2.2, onder c, toevoegen aan de tabel:

Garderbroekerweg   59   280  

Artikel 5 Verkeer

De regels van artikel 18 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Artikel 6 Wonen

De regels van artikel 20 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De regels van Hoofdstuk 3 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 7 Schakelbepaling partiële herziening

7.1 van toepassing verklaring

Op deze partiële herziening zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", met dien verstande dat de verbeelding en regels worden herzien op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 7.2 en 7.3.

7.2 herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt herzien ter plaatse van het plangebied, zoals weergegeven in de verbeelding van deze partiële herziening, in die zin dat:

 • a. de gehele gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - lpg' vervalt;
 • b. de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg < 500 m3 per jaar' vervalt;
 • c. de functieaanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (vm)' wordt toegevoegd;
 • d. de functieaanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - rijwielen' vervalt;
 • e. de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven' wordt toegevoegd;
 • f. de functieaanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' wordt toegevoegd;
 • g. een bestemmingsvlak 'Wonen' wordt toegevoegd, waar ter plaatse de bestemming 'Bedrijf - Landelijk' vervalt;
 • h. een bestemmingsvlak 'Wonen' wordt toegevoegd, waar ter plaatse de bestemmingen 'Detailhandel' en 'Bedrijf - Landelijk' vervallen;
 • i. een bestemmingsvlak 'Wonen' wordt toegevoegd, waar ter plaatse de bestemmingen 'Detailhandel' en 'Agrarisch' vervallen;
 • j. de aanduiding 'bouwvlak' wordt bij één woonbestemmingsvlak toegevoegd;
 • k. de maatvoeringsaanduiding 'maximum volume (350 m³)' wordt bij één woonbestemmingsvlak toegevoegd;
 • l. de bouwaanduiding 'specieke bouwaanduiding - dove gevel' wordt bij één woonbestemmingsvlak toegevoegd;
 • m. twee gebiedsaanduidingen 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' en 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' worden toegevoegd gedeeltelijk binnen het plangebied.

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

7.3 herziening regels

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden herzien in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals opgenomen in Hoofdstuk 2, artikel 9.2 en artikel 10 van de regels van deze partiële herziening. De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

9.1 veiligheidszone - lpg

De regels van artikel 33.12 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

9.2 voorwaardelijke verplichting

Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt in het artikel Algemene aanduidingsregels het volgende toegevoegd:

9.2.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, zoals bedoeld in artikel 6, uitsluitend is toegestaan wanneer de milieuvergunning voor het tankstation aan de Garderbroekerweg 59 is aangepast zodanig dat het LPG-vulpunt is komen te vervallen.

9.2.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemmingen alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen twee jaar na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, zoals bedoeld in artikel 6, de hemelwaterafvoer en de landschappelijke inpassing binnen deze aanduidingsgrens zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtings- en beplantingsplan, zoals opgenomen in Bijlage 1.

Artikel 10 Algemene bouwregels

Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" in artikel 31.6.1 toevoegen aan de tabel:

Garderbroekerweg   ong.   Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012   Bouwplan Garderbroekerweg 63 in Kootwijkerbroek, akoestisch onderzoek Wet geluidhinder wegverkeerslawaai, SPA WNP ingenieurs, 23 december 2021, Rapport 22100387.r01a  

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 11 Overgangsrecht

11.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Garderbroekerweg-Kapweg, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld