direct naar inhoud van Regels
Plan: Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0203.1667-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

De regels van Hoofdstuk 1 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

Artikel 1 Begrippen

In dit plan wordt verstaan onder:

1.1 plan

met identificatienummer NL.IMRO.0203.1667-0002 van de gemeente Barneveld;

1.2 bestemmingsplan "Buitengebied 2012"

het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met identificatienummer NL.IMRO.0203.1056-0004, vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld d.d. 28 mei 2013, en zoals nadien door het college gewijzigd en in werking getreden, door de raad herzien en in werking getreden en zoals gewijzigd door een intrekkingsbesluit van de raad;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Bedrijf - Niet agrarisch

De regels van artikel 6 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden als volgt gewijzigd:

 • 1. Lid a van artikel 6.5.2 wordt vervangen door: het gebruik van gronden voor buitenopslag, tenzij op de verbeelding de aanduiding 'opslag' is aangegeven, waarbij geldt dat wanneer het adres in onderstaande tabel is opgenomen de maximale oppervlakte en hoogte aan buitenopslag niet meer mag bedragen dan in de onderstaande lijst is aangegeven:
  Straat   Huisnummer(s)   Oppervlakte opslag (m²)   Hoogte (m)  
  Plaggenweg   43   1.052   3  
 • 2. In planregel 6.2.2, lid c wordt de tabel gewijzigd van:
Straat   Huisnummer(s)   Oppervlakte (m²)  
Plaggenweg   43   1.040  

naar:

Straat   Huisnummer(s)   Oppervlakte (m²)  
Plaggenweg   43   1.530  
 • 3. In planregel 6.2.2, lid d wordt aan de tabel, tussen de tabelregels betreffende Paleisweg 10B en Valkseweg 195, toegevoegd:
Plaggenweg   43   1.530  

Voor het overige worden de regels van Hoofdstuk 2 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" niet herzien.

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. opgaande beplanting;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • c. andere groenvoorzieningen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde;
 • e. werken, geen bouwwerken zijnde;
 • f. paden.

3.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 9 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Gebruik strijdig met de bestemming

Als gebruik strijdig met de bestemming wordt aangemerkt het verharden van onverharde paden.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van artikel 2.1 ten behoeve van het aanleggen van in- en uitritten om aangrenzende gebouwen en terreinen te kunnen bereiken en verlaten. De breedte van een in- en uitrit mag niet meer bedragen dan 4 m.
 • 2. Het afwijken kan slechts, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de verkeersveiligheid;
  • c. de bereikbaarheid voor hulpdiensten;
  • d. de gebruiksmogelijkheden van de nabijgelegen gronden.

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het vergraven, egaliseren en ophogen van gronden;
  • b. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas
  • c. het verbreden en verharden van paden, het aanleggen van wegen en parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
  • d. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
  • e. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief en/of educatief medegebruik;
  • f. werken en werkzaamheden die wijziging van de waterhuishouding of waterstand beogen of tengevolge hebben, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten.
 • 2. Het in artikel 3.5, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • a. het normale onderhoud betreffen;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
 • 3. De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, zijn in strijd met het bestemmingsplan indien door de uitvoering daarvan, dan wel door de direct of indirect te verwachten gevolgen, onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde, bedoeld in artikel 3.1, en hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De regels van Hoofdstuk 3 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 4 Schakelbepaling partiële herziening

4.1 van toepassing verklaring

Op deze partiële herziening zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012", met dien verstande dat de verbeelding en regels worden herzien op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 4.2 en 4.3.

4.2 herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt gewijzigd ter plaatse van het plangebied, zoals weergegeven in de verbeelding van deze wijziging, in die zin dat:

 • a. het bestemmingsvlak 'Bedrijf - Niet agrarisch' wordt vergroot, waar ter plaatse de bestemming 'Agrarisch' vervalt;
 • b. twee gebiedsaanduidingen 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' en 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' worden toegevoegd op het hele plangebied.

De verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

4.3 herziening regels

De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden herzien in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 en artikel 6.1 van de regels van deze partiële herziening. De regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt voor het overige niet herzien.

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

Aan de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" wordt in het artikel Algemene aanduidingsregels het volgende toegevoegd:

6.1 voorwaardelijke verplichting
6.1.1 overige zone - voorwaardelijke verplichting 1

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 1' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming(en) - dat het gebruik volgens de bestemming alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen een jaar na het inwerkingtreden van het bestemmingsplan voor het vergroten van de bedrijfsbebouwing en het vergroten van de mogelijkheden voor opslag, zoals bedoeld in Artikel 2, de gronden binnen deze bestemming zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in Bijlage 1; Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden waarvoor een verplichte inrichting is voorgeschreven in strijd met deze bestemming.

6.1.2 overige zone - voorwaardelijke verplichting 2

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting 2' geldt - in afwijking van de daar geldende bestemming - dat het gebruik volgens de bestemming alleen is toegestaan op voorwaarde dat binnen één jaar na het inwerkingtreden van de omgevingsvergunning voor het vergroten van de bedrijfsbebouwing, zoals bedoeld in Artikel 2, de maatschappelijke tegenprestatie zoals opgenomen in Bijlage 2 binnen deze aanduidingsgrens zijn ingericht en vervolgens ingericht blijven overeenkomstig het inrichtingsplan en beheersplan, zoals opgenomen in dezelfde bijlage.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De regels van Hoofdstuk 4 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" worden niet herzien.

In dit plan wordt verstaan onder:

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het plan "Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012" van de gemeente Barneveld.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Barneveld