direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Beheer en ontwikkelingen
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Hoofdstuk 5 Beheer en ontwikkelingen

Beschermd stadsgezicht

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de gebieden zo te beheren dat de monumentale aspecten van het (toekomstig) stadsgezicht behouden blijven. Daarbij is van belang dat de wijken als woonwijk zijn ontworpen. Waar dat mogelijk is wordt terugkeer naar die oorspronkelijke functie bevorderd. Daarom is zoveel mogelijk gekozen voor de woonbestemming.

Terugkeer naar deze functie speelt met name bij panden waar deze woonfunctie naast een andere functie (kantoor, maatschappelijk, detailhandel) deels aanwezig is en deze panden in verband met deze functie in het nu nog geldende bestemmingsplan als wonen zijn bestemd.

Voor deze panden is in de ontwerpfase van het bestemmingsplan gekozen voor een woonbestemming met een overeenkomstige aanduiding op de plankaart waarmee de betreffende functie (kantoor, maatschappelijk, detailhandel) ook positief bestemd is. Er wordt ook rekening mee gehouden dat in deze tijd van crisis veel kantoren hun activiteiten beëindigen. De oorspronkelijke woonfunctie kan dan terugkeren. In de vaststellingsfase is nu alsnog gekozen om de toegestane functies toch meer af te stemmen op de mogelijkheden die in de geldende bestemmingsplannen zijn geboden. Zie hierover meer hoofdstuk 6.2 (uitgangspunten).

Bij de eerstkomende algehele herziening van het bestemmingsplan zal alsnog gekozen kunnen worden voor een volledige woonbestemming wanneer de betreffende functies in de panden niet meer worden uitgeoefend dan wel van de mogelijkheden om de betreffende efuncties te kunnen uitoefenen nog steeds geen gebruik is gemaakt.

Parkeren

Parkerende auto's verstoren het beeld. Met name het weghalen van hekken van voortuinen, het verharden en parkeren vormen een ernstige aantasting. Dit wordt op termijn zoveel mogelijk beëindigd (zie ook paragraaf 6.4.10). Dit betekent, dat de auto's die nu in de voortuinen parkeren op termijn elders een plek moeten vinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0202.766-0302_0020.jpg"

Afbeelding 10. Parkeren in de voortuin aan De la Reijstraat

Parkeerregime Burgemeesterswijk

Op 19 december 2011 heeft de raad het parkeerreguleringsplan voor de Burgemeesterswijk vastgesteld. Het doel daarvan is het weren van wijkvreemde langparkeerders. Hierdoor komt er voor bewoners en werkers in de wijk parkeerruimte vrij. Bereikbaarheid en leefbaarheid nemen toe.

Voor parkeren bestaan er vier deelgebieden in de Burgemeesterswijk:

 • 1. Het zuidelijk deel: Sweerts de Landasstraat (tot aan het Burgemeestersplein), Bouriciusstraat en Brantsenstraat.
  Dit zuidelijk deel kent betaald-parkeerplaatsen. Vergunninghouders kunnen hierop met hun vergunning parkeren. De betaald-parkeerduur loopt van maandag tot en met zaterdag van 09.00-23.00 uur en op koopzondag. Er is een bezoekersregeling.
 • 2. Het middendeel: Pels Rijckenstraat, Burgemeestersplein, Van Lawick van Pabststraat (tot aan de Burgemeester Weertsstraat), Van Pallandtstraat en Burgemeester Weertsstraat.
  In dit middendeel zijn vergunninghoudersplaatsen waarop bezoekers met een parkeerschijf maximaal twee uur kunnen parkeren. De gereguleerde parkeerduur loopt van maandag tot en met zaterdag van 09.00-23.00 uur.
 • 3. Het noordelijk deel: alle straten ten noorden van de Burgemeester Weertsstraat.
  In deze straten is geen parkeerregulering met uitzondering van enkele betaald-parkeerplaatsen nabij de Albert Heijn in de Van Lawick van Pabststraat.
 • 4. Amsterdamseweg en Zijpendaalseweg.
  De parkeerplaatsen aan de Amsterdamseweg (tussen Zijpseplein en Brouwerijweg) en Zijpendaalseweg (tussen Sonsbeekweg en Röellstraat) zijn betaald-parkeerplaatsen waarop vergunninghouders kunnen parkeren. Ook hier geldt de betaald-parkeerduur van maandag tot en met zaterdag van 09.00-23.00 uur.

In september 2013 is er een parkeeronderzoek uitgevoerd in de Burgemeesterswijk en een deel van Heijenoord (zie bijlage C bij het zienswijzenrapport). Dit onderzoek is uitgevoerd vanwege de invoering van het nieuwe parkeerregime in deze wijken. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie in de wijk. De conclusie van dit onderzoek is dat de hoogste parkeerbezetting in het totale onderzoeksgebied 69% bedraagt en op het rustigste moment 59%. De bezetting in alleen de wijk Burgemeesterswijk kent ongeveer dezelfde bezettingsgraad. Dat betekent dat er in principe voldoende beschikbare parkeerplaatsen in de wijk zijn (in woongebieden wordt een parkeerdruk van circa 90% als acceptabel ervaren). Er is wel sprake van een groot verschil in bezetting per straat. Er zijn straten met een bezetting van gemiddeld minder dan 30% en ook met een gemiddelde bezetting rond de 90%. Voor de straten met een hoge bezetting geldt dat er binnen een acceptabele loopafstand echter voldoende beschikbare parkeercapaciteit aanwezig is.

Parkeerregime Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt (wijk begrensd door de Apeldoornseweg, het spoor, het Zijpseplein en de Sonsbeekweg) zijn betaald-parkeerplaatsen, vergunninghoudersplaatsen en vrije plaatsen.

Vanaf 1 november 2013 is het parkeerregime gewijzigd. De vrije parkeerplaatsen zijn betaald-parkeerplaatsen geworden. Op verzoek van de bewoners blijven de vergunninghoudersplaatsen wel bestaan. Ook de bijzondere parkeerplaatsen voor artsen, elektrische auto's en dergelijke blijven gehandhaafd. Vergunninghouders mogen zowel op de betaald-parkeerplaatsen als op de verguninghoudersplaatsen staan.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Dit bestemmingsplan biedt het kader om het plangebied te kunnen beheren. Het maakt duidelijk waar welke functies zijn toegestaan en wat de bouwmogelijkheden zijn. In het algemeen geldt dat bestemmingen en afmetingen zo ruim worden gekozen dat meerdere invullingen, die planologisch aanvaardbaar zijn, mogelijk zijn.

Vanaf 1 oktober 2010, bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zijn veel bouwwerken vergunningsvrij geworden. Met name bouwwerken op het achtererfgebied. Dit betekent dat ze normaliter in afwijking van dit bestemmingsplan gebouwd kunnen worden.

Het nieuwe vergunningvrij bouwen is evenwel niet van toepassing in, aan, op of bij een beschermd monument en in een beschermd stadsgezicht dat is aangewezen door het Rijk. Dit maakt het extra van belang dat het geldende bestemmingsplan voor de Burgemeesterswijk en Transvaalbuurt wordt herzien en dat het plan nu inmiddels door het Rijk als een beschermend bestemmingsplan is aangemerkt.

Reconstructie Apeldoornseweg/aanpassing middenberm

Verwezen wordt naar hetgeen hierover al is beschreven in hoofdstuk 1.2 van de toelichting.

De actuele stand van zaken is nu dat met de vaststelling van de Meerjarenplanbegroting 2013-2016 het project Reconstructie Apeldoornseweg (herinrichting gedeelte Sonsbeeksingel - Sonsbeekweg) uitgesteld is. Uitvoering van dit project is niet aan de orde vóór 2017. Gelet op deze termijn wordt het huidige proces om een herinrichtingsvariant vast te laten stellen niet voortgezet. Wel blijft het opdracht voor de gemeente om deze herinrichting binnen de bestemmingsplanperiode te realiseren.


Reconstructie Zijpendaalseweg

Enkele jaren geleden zijn de reconstructieplannen voor de Zijpendaalsweg afgerond. Deze plannen konden op basis van de vorige planologische situatie worden gerealiseerd. De nieuwe situatie is opnieuw opgenomen binnen de verkeersbestemmingen (voor het grootste deel) van het bestemmingsplan "Sonsbeek Zijpendaal Gulden Bodem 2011" en (voor een klein deel) van het bestemmingsplan "Burgemeesterswijk-Transvaalbuurt 2013".

Reconstructie Amsterdamsweg

Er bestaan eveneens plannen om de Amsterdamsweg her in te richten. Omdat de Amsterdamseweg een hoofdverkeersader is valt het niet onder het project Buitengewoon Beter. Het moment van de uitvoering is afhankelijk van financiële middelen en prioritering binnen het Gemeentelijk Riolerings Plan. Het project wordt bij voorkeur integraal opgepakt, waarbij tegelijkertijd met de riolering het wegdek worden vervangen. Hierover wordt overlegd met aanwonenden, gebruikers en de wijkvereniging.


(Nog geen) bouwmogelijkheden aan de Paul Krugerstraat in dit bestemmingsplan

In het midden van de Paul Krugerstraat (Transvaalwijk) is aan de westzijde een onderbreking in de bebouwingswand. Een deel van deze ruimte is in gebruik genomen als parkeerterrein. Stedenbouwkundig gezien is het gewenst dat de wand gesloten wordt. Daarvoor bestaan geen concrete plannen. Daarom is ervoor gekozen om in dit bestemmingsplan de bestemming “wonen/onbebouwbare zone" en "tuin” te geven aan deze gronden. Mochten er initiatieven komen voor het bouwen van een of twee woningen dan zal bekeken worden of het plan stedenbouwkundig past en of ook aan andere (b.v. milieu)randvoorwaarden wordt voldaan. Als dat het geval is dan zal daarvoor een herziening van dit bestemmingsplan worden gemaakt.