direct naar inhoud van BIJLAGEN BIJ DE REGELS
Plan: Wipstrik
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP14008-0004

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

Bijlage 1 Lijst van afwijkend gebruik

Lijst van hoofdgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - afwijkend gebruik'. De lijst geeft aan welke hoofdgebouwen het betreft, welk afwijkend gebruik is toegestaan en welk deel van het hoofdgebouw het betreft.

Adres   Toegestaan afwijkend gebruik   Deel van het hoofdgebouw /perceel   (bij kamerverhuur) max. aantal bewoners  
Betje Wolffstraat 1a   m   begane grond    
Betje Wolffstraat 1b   k, dv   begane grond    
Betje Wolffstraat 2-22   m   gehele gebouw    
Bilderdijkstraat 2   kv     4  
Bilderdijkstraat 66   k, dv, ahvb   begane grond    
Brederostraat 1   k, dv, ahvb   begane grond    
Brederostraat 1   kv     4  
Brederostraat 2   k, dv, ahvb   begane grond    
Brederostraat 84   k, dv, ahvb   begane grond, 1e verd.    
Da Costastraat 13   kv     4  
Da Costastraat 13a   kv     5  
De Ruyterstraat 12   kv     4  
De Ruyterstraat 40   kv     4  
Evertsenstraat 65   dh, ahvb   begane grond    
Herenweg 44   k, dv, ahvb   1e verd.    
Herenweg 46b   ahvb   onderbouw    
Huygensstraat 1   k, dv, ahvb   gehele gebouw    
Huygensstraat 1   kv     3  
Huygensstraat 43   ahvb   begane grond    
Kortenaerstraat 19   kv     3  
Marie Koenenstraat 27   kv     3  
Philosofenallee 4   ahvb   1e verd.    
Roemer Visscherstraat 2 en
Brederostraat 34a  
k, dv, ahvb   begane grond    
Tesselschadestraat 1   k, dv, ahvb   begane grond    
Tesselschadestraat 28   k, dv, ahvb   gehele gebouw    
Trompstraat 10   kv     5  
Trompstraat 29   kv     6  
Trompstraat 41   kv     4  
Van Galenstraat 9   dv   gehele gebouw    
Van Galenstraat 14 en 16   kv     5  
Van Galenstraat 21   kv     4  
Van Galenstraat 53   kv     4  
Van Hille Gaerthestraat 52   kv     3  
Vosmaerstraat 12   ahvb   begane grond    
Willem Barentszstraat 56   ahvb   uitbouw begane grond    
Wipstrikkerallee 1   k, dv, ahvb   gehele gebouw    
Wipstrikkerallee 109   ahvb   uitbouw begane grond    
Wipstrikkerallee 188   ahvb   uitbouw begane grond    
Wipstrikkerallee 29   k, dv, ahvb   begane grond, 1e verd.    
Wipstrikkerallee 30   ahvb   begane grond    
Wipstrikkerallee 33-35   dh, ahvb   begane grond    

Lijst van afkortingen van het toegestane afwijkende gebruik:

(ahvb) = gebruik voor beroep en bedrijf aan huis voor functies die zijn aangeduid als toelaatbaar in de Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, voor meer dan het in de betreffende bestemmingsregels bepaalde maximum vloeroppervlak;

(dh) = detailhandel;

(dv) = dienstverlening;

(k) = kantoor;

(kv) = wooneenheden, geen woning zijnde;

(m) = maatschappelijke voorzieningen.

Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging

Hoofdstuk 1 Algemene verklaring

1.1 Bedrijfsactiviteiten en functies

Deze staat betreft een lijst van bedrijfsactiviteiten en functies gebaseerd op de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van maart 2009. Het is een algemene staat die toegepast wordt bij functiemenging in ruimtelijke plannen van de gemeente Zwolle.

De in deze staat vermelde bedrijfs- en functieafdelingen en bedrijfs- en functietypen zijn gebaseerd op de 'Standaard Bedrijfsindeling' (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 2008.

De met kleine letters aangeduide typen zijn onderdeel van met hoofdletters aangeduide AFDELINGEN.

1.2 SBI-codes

Voor de afdelingen en de typen staan in een kolom de SBI-codes en een nummer, letter of een combinatie van een letter en een nummer aangegeven.

1.3 Omschrijving

In de volgende kolom 'OMSCHRIJVING' worden de afdelingen en de typen omschreven.

1.4 Toelaatbaar

Per type wordt in de kolom 'TOELAATBAAR' met 'J' vermeld of de activiteit toelaatbaar is.

1.5 Niet toelaatbaar

Per type wordt in de kolom 'NIET TOELAATBAAR' met 'N' aangegeven dat deze activiteit niet toelaatbaar is.

1.6 Categorieën

Ten slotte worden in de kolom 'CATEGORIE' de milieucategorieën aangegeven. Het betreft de volgende milieucategorieën:

categorie A: voor activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor de scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend.

categorie B: voor activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.

categorie C: als categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdverkeersinfrastructuur noodzakelijk is.

Hoofdstuk 2 Betekenis van de gebruikte afkortingen

b.o. bedrijfsoppervlak

cat categorie

e.d. en dergelijke

excl. exclusief

grth groothandel

inst. installatie

kg kilogram

KI kunstmatige inseminatie

kW kilowatt

m meter

mach. machines

MVA megavoltampère

MW megawatt

midd. middelen

n.e.g. niet elders genoemd

p.o. productieoppervlak

SBI Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 2008

t.b.v. ten behoeve van

v.c. verwerkingscapaciteit

< kleiner dan