direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen
Plan: Assendorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0193.BP09011-0004

Artikel 21 Wonen

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. eengezinshuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor beroep of bedrijf aan huis;
 • b. bijbehorende bouwwerken;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. garageboxen ten behoeve van woningen;
 • d. opritten, parkeervoorzieningen en paden;
 • e. voorzieningen ten behoeve van beeldende kunst;
 • f. geluidwerende voorzieningen;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;
 • h. infrastructurele voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. tuinen en erven;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. er mogen hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot-, en bouwhoogte in meters niet meer dan de aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een doorgang door de bebouwing te worden vrijgehouden ten behoeve van een langzaam verkeersverbinding en een autodoorgang.
21.2.2 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. er mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, maar er mogen geen zelfstandige hoofdgebouwen worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken, welke gelegen zijn op het erf dat zich bevindt:
  • 1. binnen deze bestemming;
  • 2. buiten het bouwvlak;
  • 3. achter de naar de weg toegekeerde grens van het bouwvlak en het verlengde daarvan;
   mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van dat gedeelte van het erf tot een maximum van 100 m²;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag:
  • 1. indien aangebouwd niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 2. indien vrijstaand niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mogen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - kleinschalig bedrijf', 'specifieke vorm van wonen - kinderdagverblijf' en 'bedrijf' ten behoeve van daar toegestane andere functies dan wonen gebouwen worden opgericht buiten het bouwvlak bestaande uit één bouwlaag en een onderbouw, dan wel bestaande uit niet meer bouwlagen als aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'aantal bouwlagen'.
21.2.3 Garageboxen

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - garagebox' gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend garageboxen worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van een garagebox mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een garagebox mag niet meer dan 3 meter bedragen.
21.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zonder dak gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen, maar de bouwhoogte van erf- of perceelafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, indien:
  • 1. op het erf of perceel al een gebouw staat, waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat;
  • 2. gebouwd wordt achter de naar de weg toegekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan;
  • 3. gebouwd wordt op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend stedenbouwkundig beeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de mogelijkheid om in voldoende mate te kunnen parkeren;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. een goede milieusituatie;
 • g. de bescherming van de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.4 Afwijken van de bouwregels
21.4.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in de aanhef van artikel 21.2.1 om toe te staan dat een bouwvlak wordt vergroot, mits daardoor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in artikel 21.2.1 onder b om toe te staan dat de goothoogte en/of bouwhoogte van een bouwwerk wordt vergroot met niet meer dan 1 meter;
 • c. het bepaalde in artikel 21.2.2 onder c2 om toe te staan dat de goothoogte van een vrijstaand bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • d. het bepaalde in artikel 21.2.2 onder d om toe te staan dat de bouwhoogte van een bouwwerk wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter;
 • e. het bepaalde in artikel 21.2.3 onder b om toe te staan dat de goothoogte van een garagebox wordt vergroot tot niet meer dan 4 meter;
 • f. het bepaalde in artikel 21.2.3 onder c om toe te staan dat de bouwhoogte van een garagebox wordt vergroot tot niet meer dan 7 meter.
21.4.2 Voorwaarden

De in artikel 21.4.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen op een perceel voor meer dan 1 woning;
 • b. het gebruik voor wooneenheden, geen woning zijnde, behalve ter plaatse van de adressen als genoemd in de Lijst van adressen met wooneenheden, geen woning zijnde, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen, met, voor zover van toepassing, maximaal twee eenheden per adres;
 • c. het gebruik van vrijstaande gebouwen buiten het bouwvlak als zelfstandige woning;
 • d. het gebruik van gebouwen voor beroep of bedrijf aan huis, tenzij:
  • 1. het betreft een gedeelte van een woning met inbegrip van de bijbehorende bouwwerken behorende bij die woning en de vloeroppervlakte die voor beroep of bedrijf aan huis wordt gebruikt niet groter is dan 30% van de vloeroppervlakte van de genoemde bouwwerken tot een maximum van 50 m²;
  • 2. het betreft een gebruik voor bedrijf aan huis voor functies die zijn aangeduid als toelaatbaar binnen deze bestemming in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;
 • e. het gebruik van bouwwerken en het bijbehorende erf voor de uitoefening van een andere functie dan wonen, behalve ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'specifieke vorm van wonen - kleinschalig bedrijf' in welk geval het gebruik van bouwwerken in de onderbouw en de eerste bouwlaag en het gebruik van het bijbehorende erf is toegestaan voor functies die zijn aangeduid als toelaatbaar binnen deze bestemming in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;
  • 2. 'horeca' in welk geval het gebruik van bouwwerken in de onderbouw en de eerste bouwlaag en het gebruik van het bijbehorende erf is toegestaan voor horeca als genoemd in de categorieën 1 tot en met 4 van de lijst met horecacategorieën, welke als een bijlage bij deze regels is opgenomen;
  • 3. 'bedrijf' in welk geval het gebruik van bouwwerken in de onderbouw en de eerste bouwlaag en het gebruik van het bijbehorende erf is toegestaan voor een timmerwerkfabriek;
  • 4. 'kantoor' in welk geval het gebruik van bouwwerken in de onderbouw en de eerste bouwlaag en het gebruik van het bijbehorende erf is toegestaan voor kantoor;
 • f. het gebruik van bouwwerken en het bijbehorende erf voor een kinderdagverblijf anders dan in het kader van een beroep aan huis behalve ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - kinderdagverblijf';
 • g. het gebruik van bouwwerken, welke vallen onder e1, e3, e4 en f voor de betreffende functie anders dan in de onderbouw en de eerste bouwlaag, behalve ter plaatse van de aanduiding 'aantal bouwlagen', in welk geval het gebruik van bouwwerken voor de betreffende functie in het aantal aangeduide bouwlagen is toegestaan;
 • h. het gebruik van gronden en bouwwerken, welke vallen onder e1, e3, e4, en f voor horeca met uitzondering van het gebruik voor ondergeschikte horeca ten behoeve van toegestane voorzieningen op de gronden en in de bouwwerken, welke voor deze voorzieningen worden gebruikt;
 • i. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan;
 • j. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
 • k. het gebruik van onbebouwde gronden als opslagplaats anders dan voor opslag ten behoeve van normaal tuinonderhoud;
 • l. het gebruik van onbebouwde gronden als stallingsplaats of standplaats van kampeermiddelen.
21.6 Afwijken van de gebruiksregels
21.6.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 21.5 onder d1 om functies toe te staan die in de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging niet zijn vermeld dan wel niet als toelaatbaar zijn aangeduid binnen deze bestemming, mits deze functies wat betreft milieuhinder kunnen worden gelijkgesteld met de functies die wel als toelaatbaar zijn aangeduid binnen deze bestemming;
 • b. het verbod als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in artikel 21.5 onder d1 en d3 ten behoeve van detailhandel in goederen voor zover het productiegebonden en/of groothandelgebonden detailhandel betreft in of vanuit een verkoopruimte met een vloeroppervlakte van ten hoogste 10% van de bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 100 m², waarbij als uitgangspunt geldt dat:
  • 1. de bedrijfsvoering zodanig dient te zijn opgezet dat aannemelijk kan worden gemaakt dat het bedrijf zich uitsluitend richt op zakelijke cliënten, waarbij met name zal worden gelet op het assortiment, de promotiestrategie en het toegangsbeleid;
  • 2. het feitelijk aandeel van de detailhandelsverkopen in de totale omzet van het bedrijf zo beperkt dient te zijn dat dit kan worden aangemerkt als een onvermijdelijk neveneffect van de bedrijfsactiviteiten.
21.6.2 Voorwaarden

De in artikel 21.6.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de parkeergelegenheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de milieusituatie;
 • g. de groenstructuur;
 • h. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.7 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de bestemming 'Wonen' wijzigen in die zin dat het gebruik voor wooneenheden, geen woning zijnde, zoals vastgelegd in artikel 21.5 onder b en in de bij deze regels opgenomen Lijst van adressen met wooneenheden, geen woning zijnde niet langer is toegestaan, mits het gebruik voor wooneenheden, geen woning zijnde vrijwillig is beëindigd.