direct naar inhoud van Bijlagen bij de toelichting
Plan: Parapluherziening parkeernormen Urk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0184.BP2014Parkeren-0301

Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening parkeren

Behorend bij het raadsbesluit van 19 maart 2015

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan: 14 november t/m 29 december 2014

Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening parkeren

Zienswijze

Nr.   Naam   Nummer brief (kenmerk)  
1.   PR commissie winkelcentrum Urkerhard   2014.07919  

Waar in deze nota wordt gesproken over 'reclamant' wordt bedoeld degene of degenen die de betreffende ondertekende zienswijze hebben ingediend.

Zienswijze 1. PR commissie winkelcentrum Urkerhard
Ingekomen 24 december 2014; tijdig en ontvankelijk.

Samenvatting inhoud zienswijze:
De PR commissie geeft aan dat zij een aantal specifieke vragen heeft over de parapluherziening, zijnde:

 • 1. Waarom dient het winkelcentrum Urkerhard in haar eigen parkeerbehoefte te voorzien.
 • 2. Waarom worden de winkelcentra Oud Urk, Hofstee en Pyramideweg niet apart genoemd en gekwalificeerd.
 • 3. In de Notitie Parkeernormen van november 2014 onder 1.2 geeft u aan dat de CROW cijfers waar nodig zijn aangepast. Kunt u aangeven om welke cijfers dat gaat.
 • 4. Welke eigen parkeerregeling geldt er voor Kom Urk (het Oude Dorp) en omvat Kom Urk dezelfde als het Oude Dorp.
 • 5. Welke belangenafweging heeft een financiële consequentie tot gevolg. Kunt u daar met betrekking tot de door u onder 2.2.1 drie gebieden elk een voorbeeld van geven. En aan welke bedragen moeten wij denken als u spreekt financiële consequenties.
 • 6. Welke ontwikkelingen in 2.2.2.2 vinden u en wij, huurders en verhuurders van wc Urkerhard, ten aanzien van winkelcentrum Urkerhard gezamenlijke wenselijk, welke u oplossingsgericht, zoals wij in de Urker cultuur gewoon zijn, wilt benaderen.
 • 7. Waarom is er met alle belanghebbenden geen vooroverleg geweest dan uitsluitend voor zover ons bekend met bewoners en ondernemers in Oud Urk. Op de site van uw gemeente wordt hierover gesproken in het stuk Verkeren in het Oude Dorp.

Ook heeft de commissie een aantal algemene vragen:

 • 1. Heeft u met het nadenken over het parkeerbeleid ook rekening gehouden met de inmiddels door u vastgestelde detailhandelsvisie. En zo ja op welke wijze. En zo nee waarom niet.
 • 2. De GKV maakt bij trouwe- en rouwdiensten en op bijzondere dagen gebruik van de parkeerplaatsen die bedoelt zijn voor het winkelend publiek. Hetzelfde zal gelden ten aanzien van het gebruik van ijsbaan en ten aanzien van het verlenen van een standplaats op vrijdag.
 • 3. In de notitie Parkeernormen Urk 2014 - 1e herziening wordt onder 5.2 gesproken over alternatieve oplossingen. in deze paragraaf worden oppervlakten en bedragen genoemd voor de betaling van parkeerplaatsen. geldt dit ook winkelcentrum Urkerhard daar wij bij aankoop van de gronden van het winkelcentrum wij er toch vanuit mochten en vandaag mogen gaan dat de grondkosten ten behoeve van het parkeren destijds meegerekend zijn in de hoge aankoopprijzen voor de grond. Als u het daarmee eens bent zou door u bij uitbreiding van parkeerplaatsen exclusief de aanlegkosten in rekening gebracht mogen worden.
 • 4. In de notitie Parkeernormen Urk 2014 – 1e herziening wordt onder 5.5 gesproken over de flexibiliteitbepaling. Het lijkt ons in het licht van de 2e algemene vraag ons inziens gerechtvaardigd om met ingang van datum brievenhoofd het winkelcentrum Urkerhard maximaal van deze flexibiliteitverklaring gebruik te laten maken.

Reactie specifieke vragen:

 • 1. Deze vraag heeft betrekking op de reeds vastgestelde ´Notitie parkeernormen Urk 2014 – 1e herziening´ (hierna: notitie) en zal daarom in een separaat schrijven van antwoord worden voorzien.
 • 2. Deze vraag gaat inhoudelijk in op de reeds vastgestelde ´Visie parkeernormen Urk 2014´ (hierna: visie) en zal daarom in een separaat schrijven van antwoord worden voorzien.
 • 3. Zoals in reactie 1. en 2. al is beschreven verwijst het ontwerpbestemmingsplan slechts naar de notitie parkeernormen; deze is reeds door het college vastgesteld. De notitie staat om deze reden dan ook niet open voor het indienen van zienswijzen. Het feit dat de belangrijkste punten uit de notitie parkeren in de toelichting (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend) van het bestemmingsplan ter verduidelijking zijn herhaald, doet hier niets aan af. Om reclamant tegemoet te komen zullen daarom de vragen over de notitie en de door de raad vastgestelde visie parkeernormen in een separaat schrijven worden behandeld.
 • 4. Zie 3., dit is eveneens de inhoud van de notitie.
 • 5. Zie 3.
 • 6. Zie 3.
 • 7. Het vooroverleg waarop in 4.2.1 wordt gedoeld betreft het in artikel 3.1.1. Bro bedoelde vooroverleg met de vooroverlegpartners (Gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland) in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan. Betreffende vooroverlegpartners hebben alle aangegeven af te zien van vooroverleg. In dit geval gaat het dus niet om vooroverleg met alle belanghebbenden. De passage in ´Verkeren in het oude dorp´ heeft geen betrekking op vooroverleg i.h.k.v. het bestemmingsplan ´Parapluherziening parkeernormen Urk´. Zie verder 3.

Reactie algemene vragen:

 • 1. Zie 3.
 • 2. Ter kennisgeving aangenomen, zie verder reactie onder 3.
 • 3. Zie de reactie onder 3.
 • 4. Zie eveneens 3.

Wij adviseren u de zienswijze niet over te nemen.