direct naar inhoud van 5.3 Regels
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

5.3 Regels

5.3.1 Algemeen

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk noodzakelijk is.

5.3.2 Flexibiliteitsbepalingen

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om met behulp van een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde regels. Deze bevoegdheid maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming gehandhaafd blijft.

5.3.3 Structuur

De regels zijn onderverdeeld in de volgende vier hoofdstukken.

  • 1. Inleidende regels;
  • 2. Bestemmingsregels;
  • 3. Algemene regels;
  • 4. Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingen met per bestemming een beschrijving van de toegestane gebruiksvormen en bebouwing. Eventueel zijn ook afwijkingsbepalingen opgenomen.

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten de algemene, slot- en overgangsregels.

5.3.4 Bestemmingen

Zoals aangegeven kunnen de herinrichting van het plangebied niet mogelijk worden gemaakt onder het vigerende bestemmingsplan. Dit plan wordt mogelijk gemaakt binnen de bestemming 'Natuur'. Hieronder vallen alle functies die het plangebied dient te gaan vervullen. De mogelijk aanwezige archeologische waarden worden beschermd door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie'