direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Hardenberg, monding Oude Radewijkerbeek
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0160.0000BP00086-VG01

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan monding Oude Radewijkerbeek van de gemeente Hardenberg;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0160.0000BP00086- met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.4 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.5 archeologische waarde

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis;

1.6 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.7 landschappelijke waarde

de aanwezige wisselwerking tussen de basisfactoren (bodem, waterhuishouding, reliƫf, menselijke activiteit en vegetatie) uit het landschap en de daarmee samenhangende ruimtelijk-visuele aspecten van dat gebied;

1.8 maaiveld

het oorspronkelijke, natuurlijk verlopend terreinoppervlak, zonder dat grondaanvullingen of afgravingen hebben plaatsgevonden;

1.9 natuurlijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige en biologische elementen, voorkomend in dat gebied;

1.10 extensief recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;