direct naar inhoud van 4.1 Archeologie / cultuurhistorie en monumenten
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

4.1 Archeologie / cultuurhistorie en monumenten

4.1.1 Archeologie

Grondgebruik

Het bestemmingsplangebied is voor een groot deel bebouwd. Het gaat hier om een boerderij met meerdere schuren en bijgebouwen. De rest van het bestemmingsplangebied is in gebruik als tuin en grasland.

Beschrijving archeologie en cultuurhistorie

Het bestemmingsplangebied ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Naast de landschappelijke factoren, is deze verwachting opgebouwd uit de aanwezigheid van een door de RACM aangewezen terrein van hoge archeologische waarde net ten zuiden van de bestemmingsplangrens.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.P213-OH05_0004.jpg"

Prehistorie

De RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) heeft het gebied (Nijendijk) ten zuidwesten van het bestemmingsplangebied aangewezen als een terrein van Hoge archeologische waarde (Monumentnummer 13.839, CMA-nummer 33F-012). Het terrein Nijendijk bevat een nederzetting uit de IJzertijd. De grenzen van dit gebied van hoge archeologische waarde zijn echter niet gebaseerd op landschappelijke waarden, maar kunstmatig bepaald. De hoge rug en de randzone van de rug lopen naar het noorden en oosten toe door. Daarom heeft het aangrenzende bestemmingsplangebied ook een hoge archeologische verwachting. De kans op prehistorische sporen is hierdoor groot.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.P213-OH05_0005.jpg"

Middeleeuwen

De noordelijke helft van het bestemmingsplangebied ligt in de buffer van de historische boerderij Goldenbeld. Deze boerderij wordt voor het eerst vermeld in 1593 en is te zien op zowel de Höttinger kaart van 1793, als de kadastrale kaart van 1832. Rond alle historische boerderijen die voor 1800 dateren is een buffer van 100 m aangegeven waarin oudere voorgangers en randverschijnselen van het erf worden verwacht.

Verwachting, selectie

Het bestemmingsplangebied ligt in een gebied met een hoge verwachting. Naast de landschappelijke factoren, is deze verwachting opgebouwd uit de aanwezigheid van de historische boerderij Goldenbeld uit 1593 en het terrein van hoge archeologische waarde ten zuidwesten van het gebied. Aangezien het terrein van hoge archeologische waarde kunstmatig begrensd is, is het te verwachten dat het terrein tot in het bestemmingsplangebied doorloopt.

Alle gebieden die op basis van de verwachtingskaart een hoge en middelhoge verwachting hebben, dienen in het bestemmingsplan opgenomen met de dubbelbestemming archeologische verwachting. Voor de voorwaarden die hierbij van toepassing zijn, wordt verwezen naar de planregels.

4.1.2 Cultuurhistorie

De naastgelegen t-boerderij met siertuin voor het huis, de ligging op de rand van een enk, de kapschuur en de niet geasfalteerde ontsluiting van het erf in de bocht van de Looweg zijn de belangrijkste cultuurhistorische waarden van de locatie Looweg 68 te Bathmen.

Cultuurhistorisch is geen bezwaar tegen de voorgestelde bouw van de extra woning ode meest oostelijke schuur.

Van belang is dat de huidige oprit de nieuwe woning ontsluit zodat herkenbaar blijft dat de nieuwe woning een toevoeging is van het bestaande erf en dat de nieuwe woning aan de rand van de enk komt te staan en niet erboven op.

4.1.3 Rijks- en Gemeentelijke monumenten

In het plangebied zijn geen rijks- en gemeentelijke monumenten aanwezig.

4.1.4 Nieuwe ontwikkelingen

Bij dit bestemmingsplan dient de dubbelbestemming 'Archeologisch verwachtingsgebied' te worden aangegeven op de plankaart. In de planregels dienen de bijbehorende standaard regels van de gemeente Deventer te worden opgenomen.