direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Bathmen. Op basis van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Bathmen, 1994" heeft het perceel Looweg 68 de bestemming "Agrarisch gebied met landschapswaarden". Het bestemmingsplangebied wordt omlijnd door de perceelsgrens van perceel 00306, welke in het noorden begrensd wordt door de Looweg. Het bestemmingsplanplangebied heeft een oppervlakte van circa 6.761 m2. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woning naast een bestaande woning op het perceel Looweg 68 te Bathmen, kadastraal bekend gemeente Bathmen, sectie G, nummer 306. De nieuwe woning heeft een oppervlakte van circa 150 vierkante meter (153,90 m2). Het bouwplan voorziet in een functiewijziging waarbij de agrarische functie verdwijnt en plaats maakt voor een woonfunctie. Er worden al enkele jaren geen agrarische, bedrijfsmatige activiteiten meer uitgevoerd op het perceel.

Door middel van de regeling "Rood voor Rood" is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied mogelijk door de sloop van oude, landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen. Door het toekennen van een bouwkavel is het mogelijk om de kosten van de sloop te dekken door woningbouw. Normaal is nieuwbouw van een woning in het buitengebied niet toegestaan. Door deelname aan de regeling "Rood voor Rood" kan toch een nieuwe woning worden gerealiseerd in het buitengebied. Er is een locatie gevonden waar landschapsontsierende bebouwing kan worden gesloopt. De initiatiefnemers willen hun landschapsontsierende bebouwing graag verwijderen voor een compensatiekavel. De initiatiefnemers hebben een Rood voor Rood overeenkomst getekend, waarin is overeengekomen dat op het perceel Hoogesteeg 2, kadastraal bekend gemeente Bathmen, sectie G, nummer 170 agrarische bedrijfsbebouwing van meer dan 850 vierkante meter wordt gesloopt. Ter compensatie van de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing is een woningbouwkavel op de Looweg 68 toegewezen. De toegewezen woningbouwkavel heeft een maximale oppervlakte van 1000 vierkante meter en de inhoud van de te bouwen woning mag ten hoogste 750 kubieke meter bedragen .

De situering van de woning is zo gekozen dat ze een geheel vormt met de andere bebouwing op dit perceel. Daardoor ontstaat er een compositie van gebouwen die heel herkenbaar is voor dit gebied.

Voor dit perceel is een inrichtingsplan gemaakt dat door de provinciale ervenconsulente en de gemeentelijk landschapsarchitect is beoordeeld en goed bevonden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.P213-OH05_0003.jpg"

Het plan levert een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied van de gemeente Deventer.

De voorgestelde functiewijziging is niet van ingrijpende aard en wordt vanuit stedebouwkundig, sociaaleconomisch en milieuhygiƫnisch oogpunt aanvaardbaar geacht.