direct naar inhoud van 1.4 Aanleiding voor bestemmingsplanherziening
Plan: Looweg 68, Bathmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P213-OH05

1.4 Aanleiding voor bestemmingsplanherziening

Het realiseren van een burgerwoning op het perceel Looweg 68, Bathmen is in strijd met het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied (Bathmen ) 1994". Het perceel waarop het beoogde bouwplan wordt gerealiseerd heeft in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied (Bathmen) 1994" de bestemming "Agrarisch gebied met landschapswaarden" (artikel 5).

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; in werking getreden op 1 juli 2008) kunnen projecten die niet in het geldende bestemmingsplan passen mogelijk gemaakt worden door het herzien van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplanherziening kan eventueel voorafgegaan worden door het nemen van een projectbesluit. Een projectbesluit dient anderhalf jaar na het onherroepelijk worden daarvan, alsnog te worden gevolgd door het vaststellen van een bestemmingsplan waar het project in is opgenomen. Omdat de procedure voor het nemen van een projectbesluit en het vaststellen van een bestemmingsplan wat betreft inhoud, duur en rechtswaarborgen nauwelijks verschillen en het nemen van een projectbesluit dubbel werk tot gevolg heeft, gaat de voorkeur er niet naar uit het vaststellen van een bestemmingsplan door een projectbesluit vooraf te laten gaan.