direct naar inhoud van Artikel 14 Groen - Park
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Artikel 14 Groen - Park

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Park' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. park;
 • b. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
 • c. dierenverblijven;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. voet- en rijwielpaden, verhardingen;
 • f. waterlopen en waterpartijen, met de daarbij behorende bruggen, dammen, duikers, kades, taluds, beschoeiingen e.d.;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2b': horecabedrijven die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage 3 Categorie-indeling Horeca zijn aangeduid als categorie 2b en 3a,
 • h. nutsvoorzieningen, waarbij nutsgebouwen alleen zijn toegestaan, indien met toepassing van sublid 14.3.1 met omgevingsvergunning is afgeweken;

alsmede bestemd voor:

 • i. evenementen;
 • j. extensieve recreatie;
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de tot 'Groen - Park' bestemde gronden mogen alleen worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming;
14.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen alleen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. er mogen alleen gebouwen ten behoeve van dierenverblijven worden gebouwd, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'horeca van categorie 2b', in welk geval gebouwen ten behoeve van categorie 2b en 3a mogen worden gebouwd;
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer en wegverlichting mag niet meer dan 8 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.
14.3 Afwijken van de bouwregels
14.3.1 Afwijking

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sublid 14.2.2 onder a in die zin dat een gebouw wordt gebouwd ten behoeve van een nutsvoorziening, mits:

 • a. de oppervlakte niet meer dan 15 m2 bedraagt;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 4 m bedraagt.
14.3.2 Toepassingsvoorwaarden

Het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden toegepast, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de in hoofdstuk 2 en 4 en bijlage 1 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische, ruimtelijke en archeologische waarden van het beschermd stadsgezicht;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • f. de parkeersituatie.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • het gebruik van de gronden voor parkeervoorzieningen.