direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteitenzijn aangeduid als milieu-categorie 1 of 2;
 • b. ten hoogste één bedrijfswoning per bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis conform het gestelde in artikel 27.2;
 • c. ten hoogste één bedrijfswoning, mits ontheffing als bedoeld in artikel 3.3.1 is verleend;

met de daarbij behorende

 • d. groenvoorzieningen in de vorm van tuinen, erven, groenstroken en speelvoorzieningen, e.d.;
 • e. verkeersvoorzieningen in de vorm van inritten, parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen, e.d.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
 • a. Op de tot 'Bedrijf' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming;
 • b. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 600 m3 bedragen.
3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan is aangeduid;
 • b. het bebouwingspercentage mag per bedrijfsbestemming niet meer bedragen dan 75 tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' anders is aangeduid;
 • c. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van:
  • 1. ten minste 5 m tot wegen met bijbehorende paden en bermen;
  • 2. ten minste 3 m tot één zijdelingse perceelsgrens
 • d. voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:
  • 1. de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 3,5 m, dan wel 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 m is gelegen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
  • 3. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen;
  • 5. de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot de onbebouwde zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een bedrijfswoning mag niet meer dan 50 m2 bedragen.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 8 m.
3.3 Ontheffing van de bouwregels
3.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

 • a. artikel 3.1 onder c en toestaan dat een bedrijfswoning mag worden gebouwd met dien verstande dat:
  • 1. per bedrijf ten hoogste één bedrijfswoning is toegestaan;
  • 2. de inhoud van een bedrijfswoning niet meer dan 600 m3 mag bedragen;
  • 3. de bouwregels zoals genoemd in artikel 3.2 van toepassing zijn.
3.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in het vorige lid genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. de parkeersituatie.
3.3.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in ieder geval gerekend:

 • a. detailhandel, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan;
 • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van een zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan.