direct naar inhoud van Artikel 22 Waarde - Groeiplaats boom
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 22 Waarde - Groeiplaats boom

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Groeiplaats boom' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor:

 • a. de bescherming en het behoud van bomen (of locaties waar deze wenselijk zijn) die beeld- en sfeerbepalend zijn.
22.2 Aanlegvergunning
22.2.1 Aanlegvergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) op en in de gronden die zijn aangeduid met 'Waarde - Groeiplaats boom':

  • 1. aanwezige boombeplanting te verwijderen en/of aan te tasten;
  • 2. de gronden op te hogen en/of af te graven;
  • 3. verhardingen aan te brengen.
22.2.2 Uitzonderingen

Het in artikel 22.2.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

 • a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. werken en werkzaamheden, waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van het plan.
22.2.3 Toepassingsvoorwaarden
 • a. Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel 22.2.1 sub 1 zijn slechts toelaatbaar indien de betreffende boom in een zodanige staat verkeert dat het voortbestaan niet mogelijk is en/of het historisch ruimtelijk beeld van het betreffende gebied niet onevenredig wordt aangetast.
 • b. Werken en werkzaamheden als bedoeld in artikel Aanlegvergunningplicht sub 2 en 3 zijn slechts toelaatbaar indien hierdoor het voortbestaan van de waardevolle boom of bomen niet wordt bedreigd.