direct naar inhoud van Artikel 19 Leiding - Hoogspanningsverbinding
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 19 Leiding - Hoogspanningsverbinding

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor:

 • a. een hoogspanningsverbinding;

met de daarbij behorende

 • b. voorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

19.3 Ontheffing van de bouwregels
19.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 19.2.1 en toestaan dat de in de desbetreffende andere bestemming genoemde bouwwerken mogen worden gebouwd.

19.3.2 Toepassingsvoorwaarden

De in lid 19.3.1 genoemde ontheffing kan slechts worden verleend, indien:

 • a. hierdoor geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende hoogspanningsverbinding;
 • b. ter zake daarvan vooraf advies van de betreffende hoogspanningsbeheerder is ingewonnen.
19.3.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een ontheffing is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

19.4 Aanlegvergunning
19.4.1 Aanlegvergunningplicht

Behoudens het bepaalde in 19.4.2, is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de hierna aangegeven werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen van de gronden;
 • b. het aanleggen van geluid- en andere wallen;
 • c. het aanplanten van bomen.
19.4.2 Uitzonderingen

Het in 19.4.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

 • a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. werken en werkzaamheden, waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van de goedkeuring van het plan.
19.4.3 Toepassingsvoorwaarden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in 19.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door de uitvoering daarvan, dan wel de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen:

 • a. geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende hoogspanningsverbinding;
 • b. ter zake daarvan vooraf advies van de hoogspanningsverbindingbeheerder is ingewonnen.