direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch met waarden
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

Artikel 3 Agrarisch met waarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een duurzame agrarische bedrijfsuitoefening, met dien verstande dat het kweken van boomkwekerijgewassen en het plaatsen van boogkassen, niet zijnde bouwwerken, niet is toegestaan;
 • b. instandhouding en versterking van de aanwezige landschaps-, cultuurhistorische- en/of abiotische waarden;
 • c. een boomgaard ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - boomgaard';
 • d. extensieve recreatie;
 • e. hobbymatig agrarisch gebruik;

met daarbij behorende bebouwing, voorzieningen van algemeen nut, perceelsontsluitingswegen, op- en afritten en paden, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'pad' uitsluitend fiets- en wandelpaden zijn toegestaan.

3.2 Bouwregels

Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de extensieve recreatie zoals zitbanken en routeborden, mogen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2 meter.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de situering van bebouwing en/of beplanting indien en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming en ontwikkeling van landschapswaarden.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. kleinschalig kamperen;
 • b. containerteelt;
 • c. stort- en/of opslag van grond en/of afval;
 • d. stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • e. moestuinen;
 • f. schuilstallen.