direct naar inhoud van Regels
Plan: Meppel - Paraplubestemmingsplan Parkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0119.Parkeren2018-BPC1

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0119.Parkeren2018- BPC1 van de gemeente Meppel;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen.

Artikel 2 Toepassingsregels

Dit bestemmingsplan is van toepassing op de bestemmingsplannen, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

type plan   naam   identificatie   vaststel-
lingsdatum  
bestemmingsplan   Buitengebied   NL.IMRO.01190000BuitengebiedVG-   2009-09-03  
wijzigingsplan   Meppel - Buitengebied, wijzigingsplan Schiphorsterweg 20   NL.IMRO.0119.Schiphorsterweg20-WPC1   2014-12-16  
bestemmingsplan   Nijeveen   NL.IMRO.011901000131111111-   2009-09-03  
uitwerkingsplan   Nijeveen - Spijkerserve IV   NL.IMRO.0119.Spijkerserve-UPC1   2011-03-23  
bestemmingsplan   Meppel - Parkeerplaats Ogterop   NL.IMRO.0119.Parkeerplaats-BPC3   2011-01-12  
bestemmingsplan   Meppel - Waterberging Engelgaarde   NL.IMRO.0119.Engelgaarde-BPC1   2015-03-05  
bestemmingsplan   Marten Ottenlaan 21   NL.IMRO.0119.MartenOttenlaan-BPC1   2013-11-21  
bestemmingsplan   Meppel, Buitengebied herziening Broekhuizen 20   NL.IMRO.0119.Broekhuizen20-BPC1   2014-09-25  
bestemmingsplan   Meppel - Buitengebied, herziening Schuurmansweg 3   NL.IMRO.0119.Schuurmansweg3-BPC1   2015-02-05  
bestemmingsplan   Meppel - herziening Buitengebied (reparatie)   NL.IMRO.0119.repbuitengebied-BPC1   2013-06-13  
bestemmingsplan   Meppel - Winkelcentrum Koedijkslanden e.o.   NL.IMRO.0119.KoebergZuid-BPC1   2013-06-27  
bestemmingsplan   Meppel - Zomerdijk 1a-Ceintuurbaan 89   NL.IMRO.0119.Verplbouwmarkt-BPC1   2012-12-20  
bestemmingsplan   Noord   NL.IMRO.0119.Noord-BPC1   2013-09-26  
wijzigingsplan   Meppel - Staphorsterweg 2   NL.IMRO.0119.STAPHORSTERWEG2-WPB1   2011-07-19  
uitwerkingsplan   Meppel - 40 woningen Troelstraplein   NL.IMRO.0119.Troelstraplein-UPB1   2010-09-14  
bestemmingsplan   Bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg 2010   NL.IMRO.0119.Steenwijkerstrwg-BPC1   2011-06-16  
bestemmingsplan   Rogat - Vrachtwagenparkeerplaats   NL.IMRO.0119.Parkeerplaatsrogat-BPC1   2011-09-22  
bestemmingsplan   Nijeveen - Danninge Erve Zuid, fase 2   NL.IMRO.0119.DanningeErveZuid2-UWC1   2014-01-28  
bestemmingsplan   Kinkhorststraat   NL.IMRO.0119.Kinkhorststraat-BPC1   2014-06-25  
bestemmingsplan   Parapluherziening Geluidzone bedrijventerrein Noord I   NL.IMRO.0119.GeluidzoneNoord-BPC1   2013-09-26  
bestemmingsplan   Nijeveen - Nam-Weg   NL.IMRO.0119.NijeveenNamWeg-BPC1   2014-09-25  
bestemmingsplan   Meppel - Watertorenbuurt   NL.IMRO.0119.Watertorenbuurt-BPC1   2013-04-25  
bestemmingsplan   Meppel - Ziekenhuis e.o.   NL.IMRO.0119.ZiekenhuisEO-BPC1   2013-03-11  
bestemmingsplan   Blankenstein, Ezinge en Spoorzone   NL.IMRO.0119.BlankensteinEzinge-BPC1   2012-01-26  
bestemmingsplan   Meppel - Oevers D 2010   NL.IMRO.0119.OeversD2010-BPC2   2011-06-30  
bestemmingsplan   Meppel - Binnenstad   NL.IMRO.0119.Binnenstad-BPC1   2013-06-27  
bestemmingsplan   Rogat   NL.IMRO.0119.Rogat-BPC1   2013-01-24  
bestemmingsplan   Meppel - Nieuwveense Landen   NL.IMRO.0119.NieuwveenseLanden-BPC1   2012-02-23  
bestemmingsplan   Meppel-Zuid   NL.IMRO.0119.Zuid-BPC1   2013-01-24  
bestemmingsplan   Meppel - Oosterboer   NL.IMRO.0119.Oosterboer-BPC2   2011-02-17  
bestemmingsplan   Meppel - Werkhorst 30   NL.IMRO.0119.Werkhorst30-BPC1   2017-10-06  
bestemmingsplan   Meppel – Buitengebied, herziening Oosterboerweg 101   NL.IMRO.0119.oosterboerweg-BPC1   2017-05-18  
uitwerkingsplan   Nijeveen, uitwerking Kolderveen 5   NL.IMRO.0119.Kolderveen5-UWC1   2017-09-12  
wijzigingsplan   Meppel – Buitengebied, wijziging Gorthoek 4   NL.IMRO.0119.Gorthoek4-WPC1   2017-06-20  
bestemmingsplan   Meppel - Nieuwveense Landen Deelplan 1   NL.IMRO.0119.NvLdeelplan1-BPC1   2017-10-19  
bestemmingsplan   Meppel-Centrumschil   NL.IMRO.0119.Centrumschil-BPC2   2014-09-25  
bestemmingsplan   Meppel - Oosterboer - herziening Oosterboerweg 35B   NL.IMRO.0119.Oosterboerweg35B-BPC1   2014-03-13  
bestemmingsplan   Meppel – Grote Oever   NL.IMRO.0119.GroteOever-BPC1   2014-10-23  
bestemmingsplan   Meppel - Winkelcentrum Oosterboer   NL.IMRO.0119.WinkelsOosterboer-BPC1   2015-09-24  
bestemmingsplan   Meppel - Oevers E 2015   NL.IMRO.0119.OeversE2015-BPC1   2017-10-19  
bestemmingsplan   Nijeveen - Spijkerserve V en geluidzone   NL.IMRO.0119.NijeveenSpijkersV-BPC1   2017-01-26  
bestemmingsplan   Nijeveen – appartementen Burgemeester Van Veenlaan   NL.IMRO.0119.BurgVanVeenlaan-BPC1   2018-02-01  
bestemmingsplan   Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg   NL.IMRO.0119.SchiphorsterKoster-BPC1   2016-06-16  
bestemmingsplan   Meppel - Buitengebied, herziening Nijeveense Bovenboer 18   NL.IMRO.0119.NijevBovenboer18-BPC1   2016-09-22  
bestemmingsplan   Meppel - Berggierslanden 2015   NL.IMRO.0119.Berggiersl2015-BPC1   2017-09-28  
bestemmingsplan   Meppel - Binnenstad, partiële herziening Staat van Bedrijfsactiviteiten   NL.IMRO.0119.SvBBinnenstad-BPC1   2018-02-01  
bestemmingsplan   Buitengebied Meppel 1995   nvt   1996-06-06  
bestemmingsplan   Buitengebied Nijeveen   nvt   1993-08-23  
bestemmingsplan   Het Vledder   nvt   2007-02-0  

Hoofdstuk 2 ALGEMENE REGELS

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Overige regels

4.1 Voldoende parkeergelegenheid

Daar waar in de bestemmingsplannen genoemd in artikel 2 parkeernormen zijn opgenomen, dan wel in deze bestemmingsplannen voor het parkeren wordt verwezen naar de Bouwverordening, worden de betreffende regelingen vervangen door de volgende regels:

 • a. De gronden zoals aangewezen in de verschillende bestemmingen mogen slechts worden bebouwd onder de voorwaarde dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden;
 • b. Bij omgevingsvergunning wordt aan de hand van de parkeernormen in de Nota Parkeernormen Gemeente Meppel bepaald of sprake is van voldoende parkeergelegenheid met dien verstande dat indien voornoemde beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;
 • c. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de eis dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden (sub a) en de parkeernormen zoals opgenomen in de Nota Parkeernormen Gemeente Meppel (sub b) mits dit geen onevenredige gevolgen heeft voor de omgeving en wordt voldaan aan de in de Nota Parkeernormen Gemeente Meppel opgenomen regels en voorwaarden.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sublid a met maximaal 10%.
 • c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

Meppel - Paraplubestemmingsplan Parkeren.