direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen
Plan: West 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0118.BP20118025001-OH01

Artikel 17 Wonen

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
 • b. Kantoor ter plaatse van de functieaanduiding 'Kantoor', voor zover het de begane grond betreft;
 • c. Ambachtelijk bedrijf ter plaatse van de functieaanduiding 'Bedrijf aan huis', voor zover het de begane grond betreft;
 • d. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • e. appartementengebouw;

met de daarbijbehorende:

 • f. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. andere werken;
 • h. tuinen en erven.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Bebouwing

Voor het oprichten van bebouwing is, tenzij uit archeologisch onderzoek anders is gebleken, verkennend archeologisch onderzoek noodzakelijk indien de bebouwing meer bedraagt dan 500 en de bodemingreep dieper is dan 30 cm, met dien verstande dat:

17.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen de volgende bepalingen gelden:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoofdgebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende woningtype, aantal bouwlagen, kapvorm en maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld:

Bouw-
aanduiding  
Woning-
type  
Goothoogte (m)   Bouwhoogte (m)   Dakhelling ( O)   Kapvorm **  
    min   max   min   max   min   max    
sba-1   vrij     3,5     5   0   15   P/D  
sba-2   vrij     3,5     10   30   60   D/LA  
sba-3   vrij   4,5   6     10   30   60   D/LA  
sba-4   tae     3,5     10   30   60   D/LA  
sba-5   tae   4,5   6     10   15   60   D/LA  
sba-6   aeg   4,5   6     10   30   60   D/LA  
sba-7   gs         10     0   P  
sba-8   gs         12   30   60   D/LA  
sba-9   gs         12     0   P  

Woningtype*       Kapvorm **    
gs   gestapeld     D   dwarskap  
tae   twee-aan-een     LA   langskap  
aeg   aaneengebouwd     P   platdak  
vrij   vrijstaand        

 • c. de afstand van het hoofdgebouw tot een niet aangebouwde zijdelingse perceelgrens dient minimaal 2,5 meter te bedragen;
 • d. voor de woningen die behoren tot bouwaanduiding sba-2 tot en met sba-6 en sba-8 geldt, dat de bovenste bouwlaag in de vorm van een kap dient te worden gerealiseerd;
17.2.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, de volgende bepalingen gelden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw bedraagt maximaal:
 • 100 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte tot 750 m²;
 • 125 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 750 m2 tot 1.000 m²;
 • 150 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 1.000 m2 tot 1.500 m²;
 • 175 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 1.500 m2 tot 2.000 m²;
 • 200 m² bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 2.000 m2 en groter;

met dien verstande dat:

 • ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende erf mag worden bebouwd;
 • a. in afwijking van het bepaalde in sub a de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen is toegestaan, indien deze meer bedraagt;
 • b. de afstand tussen het hoofdgebouw en bijgebouwen maximaal 30 meter mag bedragen;
 • c. de bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • d. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer dan 7,5 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 80% van de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • f. Indien het bijgebouw wordt voorzien van een kap, bedraagt de dakhelling minimaal 30o  en  maximaal 60o .
17.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:

 • a. maximaal 1 meter mag bedragen; of
 • b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd;
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid; en
 • e. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
17.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 17.2.2 sub a en toestaan dat een hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op die hoofdgebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een bij vaststelling van dit bestemmingsplan verkregen hogere waarde;
  • 2. lid 17.2.2 sub b voor het handhaven en/of doorzetten van afwijkende kapvormen en maatvoering bij een verbouwing of een uitbreiding van een woning;
  • 3. lid 17.2.3 sub c en toestaan dat een carport wordt opgericht mits de carport niet meer dan 1 meter voor de voorgevel wordt geplaatst en de bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen;
 • b. De in lid 17.4 sub a genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de sociale veiligheid;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
17.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 17.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
  • 2. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
 • b. Gebruik van ruimten binnen de woning of in de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende bijgebouwen mag, indien dat niet meer dan 75 m² betreft, worden gebruikt voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten;
  • 2. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in de woonomgeving;
  • 3. de activiteit mag niet vergunningplichtig danwel meldingsplichtig ingevolge de Wet milieubeheer zijn;
  • 4. er mag geen detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit van de aan-huis-verbonden activiteit.