direct naar inhoud van Artikel 7 Bos
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 7 Bos

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos;
 • b. water;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. voet- en fietspaden;
 • e. brandgangen en brandwegen;
 • f. recreatief medegebruik ten behoeve van sport en spel;

met bijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. kunstwerken en waterwerken;
 • i. sport en speelgelegenheden;
 • j. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
7.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 15m² mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. dat de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding gelegen langs de openbare weg mag maximaal 1 meter bedragen;
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het oprichten van lichtmasten;
7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.4.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerkzijnde, of van werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. afgraven, ontgronden, ophogen of egaliseren, dan wel ontginnen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, parkeergelegenheden en dagrecreatieve voorzieningen;
 • c. het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen dan onder b met meer dan 100m² ;
 • d. het rooien van bos, houtwallen en/of -singels of bosjes;
 • e. het aanleggen, verbreden, verdiepen, en dempen van sloten, wijken en andere wateren;
 • f. aanleggen of verwijderen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen het zoeken naar delfstoffen en daarmee verband houdende constructies;
7.4.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in artikel 7.4.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • b. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning;
 • d. strekken ten uitvoering van de vastgestelde instandhoudingsdoeleinden en beheersdoelstellingen.
7.4.3 Combinaties

Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

7.4.4 Verlening

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerkzijnde, of van werkzaamheden kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en de natuurlijke waarden. Voor de in 7.4.1 onder a tot en met f genoemde activiteiten zullen uitsluitend omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerkzijnde, of van werkzaamheden worden verleend als de activiteiten worden uitgevoerd in het kader van het in stand houden, herstellen en de ontwikkeling van de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de gronden alsmede voor houtproductie;

7.4.5 Weigering

De in artikel 7.4.1 bedoelde omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerkzijnde, of van werkzaamheden wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken, of werkzaamheden de natuurwaarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.