direct naar inhoud van Artikel 45 Leiding - Gas
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 45 Leiding - Gas

45.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding- Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. beheer en de instandhouding van de ondergrondse aardgastransportleiding met de daarbij behorende belemmeringsstrook.
 • b. leidingen ten behoeve van de aardgaswinning;

met bijbehorende:

 • c. gebouwen en andere bouwwerken;
45.2 Bouwregels
45.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen de op de verbeelding aangeduide belemmeringsstrook van de ondergrondse aardgastransportleiding mag, in afwijking van het bepaalde elders in deze regels, niet worden gebouwd, uitgezonderd gebouwen ten dienste van de leiding;
 • b. bebouwing ten dienste van de leiding mag een maximale oppervlakte van 25m² beslaan
 • c. de maximale bouwhoogte van de bebouwing ten dienste van de leiding bedraagt 3 meter.
45.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. op het tracé van de aardgastransportleiding mogen uitsluitend andere- bouwwerken, ten behoeve van de gasvoorziening of openbaar nut worden gebouwd;
 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
  • 1. de maximale te bebouwen oppervlakte ten behoeve van openbaar nut maximaal 25 m² mag bedragen;
  • 2. de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding maximaal 2 meter bedraagt;
  • 3. een luifel aan het hoofdgebouw maximaal 1,5 meter voor de gevellijn uit mag steken;
45.3 Nadere eisen
45.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
45.4 Afwijken van de bouwregels
45.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. in artikel 45.2 ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge de andere bestemmingen, waarbij door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de leidingenstrook en de volgende bepalingen gelden:
  • 1. de veiligheid van de betrokken leiding wordt niet geschaad en geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de leidingenstrook met de daarbinnen liggende hoge druk aardgastransportleiding;
  • 2. vooraf is schriftelijk advies ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant;
  • 3. er worden geen kwetsbare objecten toegelaten.
45.4.2 Beperking
 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder artikel 45.4.1 wordt slechts verleend, nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de bedoelde leiding en de bebouwing geen kwetsbare objecten betreffen. De beslissing met betrekking tot de omgevingsvergunning, wordt aan de beheersinstantie medegedeeld. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;
45.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bouwen van gebouwen en bouwwerken binnen een afstand van 5 meter aan weerszijden van de op de verbeelding aangeduide ondergrondse aardgastransportleiding, uitgezonderd bebouwing ten dienste van de leiding
 • b. het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken zonder toestemming van de leidingbeheerder; ;
45.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
45.6.1 Verboden werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen, verbreden, of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden;
 • b. het aanbrengen van overige oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, verbreden, verdiepen, en dempen van sloten, wijken en andere wateren;
 • d. het aanbrengen, vellen en/of rooien van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • e. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • f. het permanent opslaan van goederen;
 • g. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, diepploegen, woelen ontginnen en ophogen;
 • h. drainage van de gronden;
 • i. het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen van de bodem;
45.6.2 Toegestane werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in artikel 45.6.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
 • b. al in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende vergunning.
 • d. die verband houden met de aanleg van de betreffende leiding;
 • e. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
45.6.3 Combinaties

Voor zover voor meerdere werken en/of werkzaamheden vergunningen worden gevraagd en deze in één (inrichtings)plan zijn ondergebracht, wordt dit plan in zijn geheel in de beoordeling betrokken.

45.6.4 Voorwaarden
 • a. De artikel 45.6.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt niet verleend indien het werk of de werkzaamheid schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding.
 • b. Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 45.6.1 wordt slechts verleend, nadat ter zake advies is ingewonnen van de beheersinstantie van de leiding. De beslissing met betrekking tot de omgevingsvergunning, wordt aan de beheersinstantie medegedeeld.
45.6.5 Beperkingen

De in artikel 45.6.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt in ieder geval geweigerd wanneer de voorgenomen werken, of werkzaamheden de waarden van een gebied zodanig zullen aantasten of de mogelijkheden tot herstel daarvan zodanig zullen verkleinen, dat dit niet door het stellen van voorwaarden aan de vergunning kan worden voorkomen.

45.7 Wijzigingsbevoegdheid
45.7.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de voor deze bestemming aangewezen gronden wijzigen.

 • a. De wijziging kan inhouden dat deze dubbelbestemming op de plankaart wordt aangepast (vergroot, verkleind of verwijderd), mits regelgeving daartoe aanleiding geeft dan wel de betreffende leiding ter plaatse is gewijzigd of gesaneerd.
45.7.2 Beperkingen

De wijziging dient het functioneren van omliggende bestemmingen niet aan te tasten. In de afweging om conform artikel 3.6 het bestemmingsplan te wijzigen dient in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen te worden. Tevens dient schriftelijk advies te worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.
Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad of bij negatief advies van de leidingbeheerder kan de functiewijziging niet plaatsvinden.