direct naar inhoud van Artikel 42 Wonen - Specifiek Vrijstaand 2
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 42 Wonen - Specifiek Vrijstaand 2

42.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen- Specifiek Vrijstaand 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. toegangswegen in- en uitritten;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
42.2 Bouwregels
42.2.1 Bebouwing

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 • b. als hoofdgebouw mag uitsluitend een vrijstaande woning worden gebouwd;
 • c. het aantal hoofdgebouwen met de bestemming Wonen- Specifiek Vrijstaand 2 ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mag niet worden vermeerderd;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing inclusief overkappingen mag maximaal 350m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
 • e. de gebouwen dienen plat te worden afgedekt;
 • f. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 5 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt;
 • g. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, danwel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • h. de goothoogte van het hoofdgebouw mag maximaal 3.5 meter bedragen danwel de bestaande goothoogte indien deze bestaande goothoogte hoger is;
42.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan;
 • b. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van de woning te worden opgericht, danwel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • c. bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw dienen vrijstaande bijbehorende bouwwerken achter de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 3,5 meter bedragen;
42.2.3 Andere bouwwerken
 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 20m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 5 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
42.3 Nadere eisen
42.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
42.4 Afwijken van de bouwregels
42.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 42.2.1 lid d en toestaan dat een hoofdgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • 1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast indien uitbreiding van het hoofdgebouw binnen het bouwvlak niet meer mogelijk is;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte aan gebouwen niet meer dan maximaal 375m² bedraagt en niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
  • 3. mits de afstand van het hoofdgebouw tot de zijerfscheiding minimaal 3 meter bedraagt;
  • 4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing;
 • b. artikel 42.2.1 lid d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing inclusief overkappingen maximaal 500m² mits;
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel wordt bebouwd;
 • c. artikel 42.2.1 onder e en toestaan dat een kap met een dakhelling van maximaal van 15 graden is toegestaan.
 • d. artikel 42.2.2 lid b bijbehorende bouwwerken en toestaan dat bijbehorende bouwwerken vanaf de gevellijn mogen worden opgericht;
 • e. artikel 42.2.2 lid c en toestaan dat bij twee naar de weg gekeerde gevels (hoeksituatie) van het hoofdgebouw het vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet in het verlengde van de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw gebouwd hoeft te worden;
42.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 42.4 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

42.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;