direct naar inhoud van Artikel 39 Wonen - Gestapeld
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 39 Wonen - Gestapeld

39.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. appartementsgebouwen, flatgebouwen, duplexwoningen;
 • b. een ondergrondse en of inpandige parkeergarage,
 • c. gemengde doeleinden in de vorm van detailhandel, zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening ter plaatse van de van de functieaanduiding gemengd op de begane grond;
 • d. horeca tot en met categorie 2 op de begane grond ter plaatse van de functieaanduiding horeca tot en met categorie 2;
 • e. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • f. bergingen;
 • g. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • h. onderdoorgangen;
 • i. andere bouwwerken;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
39.2 Bouwregels
39.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht;
 • c. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de bouwhoogte van een gebouw maximaal de aangegeven hoogte bedragen danwel de bestaande bouwhoogte indien geen of een andere bouwhoogte is opgenomen dan geldt de bestaande bouwhoogte;
 • e. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan de bestaande dakhelling;
39.2.2 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

 • a. garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • b. de bouwhoogte van een garagebox, ter plaatse van de aanduiding 'garage' mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen.
39.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 20m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 5 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
39.3 Nadere eisen
39.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. cultuurhistorie;
 • c. verkeersveiligheid;
 • d. sociale veiligheid;
 • e. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • f. milieusituatie;
 • g. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
39.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;
 • b. het gebruik van de gronden ten behoeve van horeca buiten de ter plaatse aangeduide gronden voor horeca tot en met categorie 2;