direct naar inhoud van Artikel 19 Gemengd - 8
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 19 Gemengd - 8

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (muziek)theater;
 • b. congrescentrum;
 • c. basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs , hoger beroepsonderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, brede school;
 • d. horeca-1 tot en met horeca-3 ten dienste van de bestemming;
 • e. parkeren, waaronder begrepen ondergrondse parkeergarage met de daarbij behorende in- en uitritten;

met bijbehorende:

 • f. andere bouwwerken;
 • g. sport- en speelgelegenheden;
 • h. fiets- en voetpaden;
 • i. toegangswegen in- en uitritten;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat maximaal 50m² bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gerealiseerd mogen worden;
 • b. het bouwvlak mag 100% bebouwd worden;
 • c. de afstand van een niet aangebouwde zijde van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand kleiner is, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt;
 • d. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer dan de bestaande hoogte bedragen;
 • a. ondergrondse parkeergarages dienen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
19.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 50m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
19.3 Nadere eisen
19.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
19.4 Afwijken van de bouwregels
19.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 19.2.1 lid d en toestaan dat de maximale goothoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
 • b. artikel 19.2.1 lid e en toestaan dat de maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw 1 meter hoger mag bedragen;
19.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 19.4 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

19.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden ten behoeve van een zelfstandige horeca gelegenheid;