direct naar inhoud van Artikel 13 Gemengd - 2
Plan: Emmen, Centrum-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010040-0703

Artikel 13 Gemengd - 2

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven tot maximaal milieucategorie 2 conform bijgevoegde staat van inrichtingen bijlage1 ;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoren
 • d. maatschappelijk- en medische voorzieningen;
 • e. sport, met uitzondering de gronden aangeduid ter plaatse met de functieaanduiding sport uitgesloten;
 • f. detailhandel ter plaatse van de functieaanduiding detailhandel;
 • g. prostitutiebedrijf ter plaatse van de functieaanduiding prostitutie.

met bijbehorende:

 • h. andere bouwwerken;
 • i. sport- en speelgelegenheden;
 • j. fiets- en voetpaden;
 • k. toegangswegen in- en uitritten;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bebouwingspercentage terrein (%) staat per bouwvlak het maximale bebouwingspercentage aangegeven, indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak 100% bebouwd worden;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding bouwhoogte mag de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande bouwhoogte indien geen bouwhoogte is aangegeven;
 • e. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding goothoogte mag de goothoogte van het (hoofd)gebouw niet meer bedragen dan is aangegeven, danwel de bestaande goothoogte indien geen goothoogte is aangegeven;
13.2.2 ter plaatse van de functieaanduiding detailhandel
 • a. ter plaatse van de functieaanduiding detailhandel mag uitsluitend detailhandel plaatsvinden binnen het vlak van de functieaanduiding detailhandel;
13.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 50m² bedragen, mits niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/ of langs het gedeelte van het zijerf, dat loopt vanaf de openbare weg tot aan de voorgevel van het hoofdgebouw, mag maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen achter de gevellijn maximaal 2 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter;
13.3 Nadere eisen
13.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
13.4 Afwijken van de bouwregels
13.4.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • i. artikel 13.2.1 lid d en e en toestaan dat de goot-en bouwhoogte 2 meter hoger mag bedragen;
13.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 13.4 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;

13.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden voor sport ter plaatse van de functieaanduiding sport uitgesloten;
 • b. het gebruik van de gronden voor detailhandel buiten de ter plaatse aangeduide functieaanduiding detailhandel;
 • c. het oprichten en in werking hebben van een supermarkt ter plaatse van de functieaanduiding supermarkt uitgesloten;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf dit behoudens voor zover een aanduiding prostitutiebedrijf op de verbeelding is aangegeven;
13.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. artikel 13.1 en toestaan dat andere bedrijven die in aard en omvang gelijk zijn aan de bestemming maatschappelijk- medische voorzieningen, kantoren, dienstverlening of bedrijven milieucategorie 2 zich mogen vestigen binnen de voor Gemengd- 2 bestemde gronden

3.6.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 3.6 genoemde afwijking is beperkt tot gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/ externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend;