direct naar inhoud van Artikel 34 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2013Buitengebied-0403

Artikel 34 Algemene aanduidingsregels

34.1 geluidzone - industrie
34.1.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten, veroorzaakt door het industrieterrein.

34.1.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" geldt voor het bouwen van gebouwen de volgende regel:

  • a. een op grond van de basisbestemming toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welke aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig object, mag niet worden gebouwd.

34.1.3 Afwijken van de bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van de regel van lid 34.1.2 en toestaan dat toch nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gebouwd, op voorwaarde dat:

  • a. de geluidruimte, die via deze bestemming voor het industrieterrein is gereserveerd, niet onevenredig wordt beperkt;
  • b. de geluidsbelasting op de gevels van deze geluidsgevoelige objecten, veroorzaakt door het industrieterrein, niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeurgrenswaarde of een verkregen hogere waarde.

34.1.4 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding "geluidzone - industrie" wordt als strijdig gebruik, in ieder geval gerekend:

  • a. het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelig object.

34.1.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, wijzigen door de omvang of ligging “geluidszone industrie” rond de industrieterreinen Grasdrogerij Opeinde en de Haven te Drachten te wijzigen, met dien verstande:

  • a. de bepalingen van de Wet Geluidhinder in acht genomen dienen te worden;
  • b. een besluit tot wijziging gelijktijdig of na de vaststelling van een herziening van de voor de industrieterreinen “Grasdrogerij Opeinde” respectievelijk “De Haven” geldende bestemmingsplannen dient te worden genomen.

34.2 luchtvaartzone - laagvliegroute
34.2.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding "luchtvaartzone - laagvliegroute" zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), tevens aangeduid voor een laagvliegstrook voor de luchtvaart.

34.2.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "luchtvaartzone - laagvliegroute" geldt voor het bouwen van bouwwerken de volgende regel:

  • a. de bouwhoogte van de bebouwing ten dienste van de aangegeven andere bestemming mag niet meer zijn dan 40 meter.

34.3 veiligheidszone - lpg
34.3.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg" zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege de aanwezigheid van een risicovolle inrichting.

34.3.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg" geldt voor het bouwen van bouwwerken de volgende regel:

  • a. anders dan in de basisbestemming is bepaald, mogen op de in lid 34.3.1 bedoelde gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.

34.3.3 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg" wordt als strijdig gebruik, in ieder geval gerekend:

  • a. het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object (met uitzondering van het bestaande gebruik, voor zover het gebruik betreft dat niet reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan).

34.4 vrijwaringszone - molenbiotoop
34.4.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop" zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het voorkomen dat het huidige en/of toekomstige functioneren van de betreffende molen door windbelemmering wordt beperkt, en de landschappelijke en cultuurhistorische betekenis wordt aangetast.

34.4.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - molenbiotoop" geldt voor het bouwen van bouwwerken de volgende regel:

  • a. anders dan in de basisbestemming is bepaald, zijn op de in lid 34.4.1 bedoelde gronden geen nieuwe bouwwerken of hoogopgaande beplanting (hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek) toegestaan.

34.4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 34.4.2, mits door toepassing van de afwijkingsbevoegdheid geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de molen als werktuig en beeldbepalend element.