direct naar inhoud van Artikel 16: Kantoor
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0080.02002BP00-VG01

Artikel 16: Kantoor

16.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. kantoren al dan niet in combinatie met:
  • 1. (bedrijfs)woningen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
  • 2. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

waarbij het behoud van de in hoofdstuk 3 en bijlage 2 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische, ruimtelijke en archeologische waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;

met de daarbijbehorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.2. Bouwregels
16.2.1. Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding aangegeven bouwhoogte bedragen, met inachtneming van het bepaalde onder d;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen, met inachtneming van het bepaalde onder d;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' gelden de volgende regels:
  • 1. ten minste één gevel van een gebouw zal in de gevellijn worden gebouwd;
  • 2. de minimale goot- en/of bouwhoogte zal ten hoogste 1,00 m lager zijn dan de in de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' of 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven maximale goot- en/of bouwhoogte;
  • 3. indien ter plaatse de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' geldt, zal een gebouw over ten minste een horizontale diepte van 6,00 m dan wel over de diepte van het bouwvlak zijn voorzien van een (afgeknot) schild- of zadeldak dan wel samengestelde delen hiervan, waarbij de volgende regels gelden:
   • a. de dakhelling zal ten minste 50° bedragen;
   • b. de dakhelling zal ten hoogste 80° bedragen.
16.2.2. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevels(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b mag ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' een antennemast met een bouwhoogte van ten hoogste 70,00 m gebouwd worden.
16.3. Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de in hoofdstuk 3 en bijlage 2 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische, ruimtelijke en archeologische waarden van het beschermd stadsgezicht;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
16.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het wonen, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'wonen';
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel, met uitzondering van de gronden ter plaatse voorzien van de aanduiding 'detailhandel'.
16.5. Wijzigingsbevoegdheid
16.5.1. Wijziging

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

 • a. de bestemming 'Kantoor' wordt gewijzigd in een congrescentrum, een woonbestemming al dan niet in combinatie met zorgvoorzieningen, een culturele bestemming, een horecabestemming, een onderwijsbestemming of een combinatie van voornoemde bestemmingen, mits:
  • 1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 3';
  • 2. een nieuwe horecafunctie bijdraagt aan de versterking van het gebied rond de Tweebaksmarkt als cultureel gebied;
  • 3. er geen zelfstandige zorgfunctie wordt gerealiseerd;
  • 4. de instandhouding van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen wordt nagestreefd;
 • b. de aanduiding 'antennemast 'wordt verwijderd indien de functie ter plaatse is beëindigd.
16.5.2. Toetsingscriteria

De in lid 16.5.1 genoemde wijzigingsbevoegdheden kunnen uitsluitend worden toegepast, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de in hoofdstuk 3 en bijlage 2 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische, ruimtelijke en archeologische waarden van het beschermd stadsgezicht;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.