direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen - Woongebouw
Plan: Minnertsga
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.110508-VA01

Artikel 18 Wonen - Woongebouw

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen;
 • b. bergingen c.q. garageboxen;

met de daarbijbehorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. sloten, bermen en beplanting
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Woongebouwen

Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een woongebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" zal het aantal woningen ten hoogste het in het aanduidingsvlak aangegeven aantal zal bedragen;
 • c. de goot- en bouwhoogte van een woongebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte bedragen.
18.2.2 Bergingen c.q. garageboxen

Voor het bouwen van bergingen c.a. garageboxen gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 100 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste 3,50 m bedragen.
18.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (de) hoofdgebouw(en) en het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
18.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel en horeca;
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" het gebruik van gronden en bouwwerken voor meer woningen dan het in het aanduidingsvlak aangegeven aantal.