direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Bestemmingsplan St.-Jacobiparochie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.080502-VA01

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en speelterreinen;
 • b. gebouwen ten behoeve van:
  • 1. sport en recreatie, met daarbijbehorende voorzieningen, zoals kantines en kleedruimtes;
  • 2. onderhoud en beheer;

en in beperkte mate voor:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. water;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen ten behoeve van sport en recreatie

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van sport en recreatie gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen.
13.2.2 Gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 200 m² bedragen;
 • b. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van ballenvangers zal ten hoogste 6,00 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede landschappelijke inpassing;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
13.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een zelfstandig horecabedrijf.