direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan St.-Jacobiparochie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.080502-VA01

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;
 • b. gebouwen ten behoeve van bergingen en stallingen c.q. ten behoeve van onderhoud en beheer;

met de daarbijbehorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. sloten, bermen en beplanting;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen;
 • c. een hoofdgebouw zal zijn voorzien van een kap waarvan de dakhelling ten minste 30° en ten hoogste 60° zal bedragen, tenzij in de bestaande situatie sprake is van een plat dak, in welk geval een plat dak is toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - geen geluidsgevoelige functies toegestaan' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gebouwd.
11.2.2 Gebouwen ten behoeve van bergingen en stallingen c.q. ten behoeve van onderhoud en beheer

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van bergingen en stallingen c.q. ten behoeve van onderhoud en beheer gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 50 m² per bouwperceel bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste 3,30 m bedragen.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het (de) hoofdgebouw(en) en het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een goede woonsituatie;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.4 Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 11.2.1 onder a in die zin dat gebouwen buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
  • 1. er sprake is van een incidentele uitbreiding;
  • 2. uitsluitend ondergeschikte gebouwen geheel buiten het bouwvlak worden gebouwd;
  • 3. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde;
 • b. het bepaalde in lid 11.2.1 onder d in die zin dat er geluidsgevoelige objecten worden gebouwd, mits de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
11.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een zelfstandig horecabedrijf;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel.