Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 24 Algemene aanduidingsregels

Vrijwaringszone – Molenbiotoop

 

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Vrijwaringszone – Molenbiotoop’ aangewezen gronden zijn, naast de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemming) tevens bestemd voor de bescherming van de functie van de in het gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als beeldbepalend element.

 

 

24.2 Bouwregels

 

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de andere in het plan opgenomen bestemmingen, geldt dat de bouwhoogte van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 6 m mag bedragen.

 

 

24.3 Aanlegvergunning

 

 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

  • het aanbrengen van bomen, heesters en andere opgaande beplanting.

 

 1. Een vergunning als bedoeld onder a is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

  1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;

  2. het normale onderhoud betreffen;

  3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning.

 

 1. Een vergunning als bedoeld onder a wordt uitsluitend verleend, indien er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de molen als werktuig en beeldbepalend element.