Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 21 Wonen – Bijzonder woongebouw

 

21.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘wonen - bijzonder woongebouw’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bijzonder woongebouwen;

 2. bijgebouwen,

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen;

 2. groenvoorzieningen;

 3. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

 4. openbare nutsvoorzieningen;

 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

21.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  1. als hoofdgebouw dienen uitsluitend woongebouwen te worden gebouwd;

  2. de hoofdgebouwen dienen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

  3. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven bouwhoogte bedragen ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’.

 

 1. Voor het bouwen van bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

  1. er mag ten hoogste 1 bijgebouw worden gebouwd;

  2. de oppervlakte van het bijgebouw mag ten hoogste het aantal wooneenheden maal 15 m² bedragen;

  3. de bouwhoogte van het bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
   2 m bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 

21.3 Specifieke gebruiksregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

  • het gebruiken of laten gebruiken van bijgebouwen voor bewoning.