Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 14 Maatschappelijk

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen;

 2. dienstwoningen;

 3. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij dienstwoningen;

 4. een begraafplaats, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “begraafplaats”;

 5. kleinschalig wonen, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’,

 

met de daarbij behorende:

 1. wegen en paden;

 2. parkeervoorzieningen;

 3. groenvoorzieningen;

 4. speelvoorzieningen;

 5. water;

 6. tuinen, erven en terreinen;

 7. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

14.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van de in lid 14.1 onder a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

  1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  2. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’, dan wel de bestaande bouw-hoogte indien deze meer is;

  3. de dakhelling van een gebouw mag, met uitzondering van de bestaande plat afgedekte delen, niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen.

 

 1. Voor het bouwen van de in lid 14.1 onder b. en c. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

  1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  2. er mag ten hoogste het bestaande aantal dienstwoningen worden gebouwd;

  3. de goothoogte van een dienstwoning mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer is;

  4. de bouwhoogte van een dienstwoning mag niet meer dan 11 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is;

  5. de dakhelling van een dienstwoning mag, met uitzondering van de bestaande plat afgedekte delen, niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen;

  6. de oppervlakte van een niet-inpandige dienstwoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen of een inpandige dienstwoning mag niet meer dan 150 m² bedragen;

  7. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van de dienstwoning bedragen;

  8. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van de dienstwoning;

  9. de dakhelling van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij deze gebouwen plat zijn afgedekt.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
   2 m bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 

14.3 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de verkeerssituatie en een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de in lid 14.2 onder c. genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

14.4 Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 14.2 sub b onder 1 en toestaan dat een vrijstaand bijgebouw ten behoeve van de dienstwoning buiten het bouwvlak wordt gebouwd, met dien verstande dat:

 1. het bijgebouw op meer dan 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel, dan wel achter het verlengde daarvan, wordt gebouwd;

 2. de oppervlakte van het bijgebouw ten hoogste 50 m² mag bedragen;

 3. de goothoogte van het bijgebouw niet meer dan 2,5 m mag bedragen;

 4. de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer dan 6 m mag bedragen.

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op een samenhangend bebouwingsbeeld voorwaarden verbinden aan de afmetingen en situering van het gebouw.

 

 

14.5 Specifieke gebruiksregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;

 2. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, met uitzondering van aan de bestemming ondergeschikte verkoop van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse.

 

 

14.6 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat de afmeting, situering en vorm van de aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd met dien verstande dat:

 1. het bouwvlak ten hoogste met 20% wordt vergroot;

 2. de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;

 3. de bouwregels van deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven;

 4. op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 14.6 is de procedure opgenomen in artikel 27 van toepassing.