Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 11 Groen

 

11.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;

 2. bermen en beplanting;

 3. paden;

 4. waterlopen en waterpartijen,

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. verhardingen;

 2. parkeervoorzieningen,

 

met de daarbijbehorende:

 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

11.2 Bouwregels

 

 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

  • de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 

11.3 Aanlegvergunning

 

 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (aanlegvergunning) van Burgemeester en Wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

  • het kappen of rooien van opgaand houtgewas.

 

 1. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor normaal onderhoud en beheer.

 

 1. De onder a bedoelde vergunning mag worden verleend, indien door uitvoering van het werk of de werkzaamheden niet onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarde van de elzensingels en houtwallen.