Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 8 Detailhandel - Detailhandel in volumineuze goederen

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘detailhandel - detailhandel in volumineuze goederen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van detailhandel in volumineuze goederen en een bouwmarkt zijn toegestaan; de vestiging van een supermarkt is niet toegestaan,

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen, erven en terreinen;

 2. parkeervoorzieningen;

 3. groenvoorzieningen

 4. straten en paden;

 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

8.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  2. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen;

  3. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 11 m bedragen;

  4. de dakhelling van een gebouw mag, met uitzondering van de bestaande plat afgedekte delen, niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen;

  5. er mogen geen dienstwoningen worden gebouwd.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
   2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5,5 m bedragen.

 

 

 

 

8.3 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de verkeerssituatie en een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de in lid 8.2 onder b genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

8.4 Specifieke gebruiksregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijven;

 2. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan bedoeld in lid 8.1 sub a;

 3. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van een risicovolle inrichting of een seksinrichting.

 

 

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

 1. de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming “Dienstverlening”;

 2. de afmeting, situering en vorm van de aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd met dien verstande dat:

  1. het bouwvlak ten hoogste met 20% wordt vergroot;

  2. de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;

  3. de bouwregels van deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven;

 3. op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 8.5 is de procedure opgenomen in artikel 27 van toepassing.