Gemeente:
Achtkarspelen
Plannaam:
Bestemmingsplan Surhuisterveen Dorp
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
14-09-2009

Artikel 4 Bedrijf

 

4.1 Bestemmingsbeschrijving

 

De voor ‘bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van:

  1. bedrijven zoals genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijven;

  2. een loonbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – loonbedrijf’;

  3. productiegebonden detailhandel en detailhandel als ondergeschikt bestanddeel van een bedrijf in goederen die qua aard rechtstreeks verband houden met de bedrijfsuitoefening;

 2. bedrijfswoningen;

 3. aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen,

 

met de daarbij behorende:

 1. tuinen, erven en terreinen;

 2. parkeervoorzieningen;

 3. groenvoorzieningen;

 4. wegen, straten en paden;

 5. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

4.2 Bouwregels

 

 1. Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

  1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  2. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’, dan wel de bestaande bouw-hoogte indien deze meer is;

  3. de dakhelling van een gebouw mag, met uitzondering van de bestaande plat afgedekte delen, niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen.

 

 1. Voor het bouwen van de in lid 4.1 onder b en c genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

  1. een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

  2. er mag ten hoogste het bestaande aantal bedrijfswoningen worden gebouwd;

  3. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de bestaande goothoogte indien deze meer is;

  4. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 11 m bedragen, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer is;

  5. de dakhelling van een bedrijfswoning mag, met uitzondering van de bestaande plat afgedekte delen, niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen;

  6. de oppervlakte van een niet-inpandige bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen of een inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² bedragen;

  7. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 0,25 boven de vloer van de eerste verdieping van de bedrijfswoning bedragen;

  8. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw is ten minste 1 m lager dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning;

  9. de dakhelling van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet minder dan 15° bedragen, tenzij deze gebouwen plat zijn afgedekt.

 

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan
   2 m bedragen;

  2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag buiten het bouwvlak niet meer dan 5,5 m en binnen het bouwvlak niet meer dan 11 m bedragen.

 

 

4.3 Nadere eisen

 

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de verkeerssituatie en een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de in lid 4.2 onder c. genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

 

4.4 Ontheffing van de bouwregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

 1. het bepaalde in lid 4.2 sub b., onder 1 en toestaan dat een vrijstaand bijgebouw ten behoeve van de bedrijfswoning buiten het bouwvlak wordt gebouwd, met dien verstande dat:

  1. het bijgebouw op meer dan 1 m achter de naar de weg gekeerde gevel, dan wel achter het verlengde daarvan, wordt gebouwd;

  2. de oppervlakte van het bijgebouw ten hoogste 50 m² mag bedragen;

  3. de goothoogte van het bijgebouw niet meer dan 2,5 m mag bedragen;

  4. de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer dan 6 m mag bedragen.

 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op een samenhangend bebouwingsbeeld voorwaarden verbinden aan de afmetingen en situering van het gebouw.

 

 

4.5 Specifieke gebruiksregels

 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande gebouwen voor bewoning;

 2. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, anders dan die welke zijn genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijven;

 3. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan bedoeld in lid 4.1 sub a onder 3;

 4. het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van een risicovolle inrichting of een seksinrichting.

 

 

4.6 Ontheffing van de gebruiksregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de milieusituatie, ontheffing verlenen van het bepaalde in het bepaalde in lid 4.1 en lid 4.5 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2.

 

 

4.7 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat de afmeting, situering en vorm van de aangegeven bouwvlakken worden gewijzigd met dien verstande dat:

 1. het bouwvlak ten hoogste met 20% wordt vergroot;

 2. de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt, dan wel de bestaande afstand indien deze minder is;

 3. de bouwregels van deze bestemming voor het overige onverkort van toepassing blijven;

 4. op de voorbereiding van een besluit tot wijziging op grond van lid 4.7 is de procedure opgenomen in artikel 27 van toepassing.