direct naar inhoud van 5.2 Nadere toelichting op de regels
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

5.2 Nadere toelichting op de regels

Voor zover nodig worden de afzonderlijke bestemmingen van een toelichting voorzien.

Agrarisch

De bestemming Agrarisch betreft verspreid liggende percelen. De gronden zijn bedoeld voor het weiden van vee en/of het verbouwen van gewassen. Het begrip 'agrarisch bedrijf' geeft aan dat hieronder niet wordt verstaan: houtteelt, glastuinbouwbedrijf, champignonkwekerij, gebruiksgerichte paardenhouderij of wormenkwekerij.

Deze omschrijving maakt naast gebruik door agrarische bedrijven ook agrarisch gebruik door particulieren mogelijk. Het plaatsen van stallen en schuren is uitdrukkelijk niet toegestaan. De bestaande gebouwen bij de ijsbaan worden bij recht mogelijk gemaakt door het opnemen van een bouwvlak, met daarbij behorende maatvoering.

Bedrijf

Uitgangspunt is dat bedrijven die verspreid buiten het gebied met de bestemming Centrum zijn gelegen de bestemming Bedrijf hebben gekregen. Deze bestemming is gegeven aan de bedrijven. Bij recht worden bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging toegestaan. De aanduiding 'bedrijf' is opgenomen voor het garagebedrijf en de stalling van motorvoertuigen op het adres Sudkant 17. Verder is een aanduiding opgenomen voor het verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg aan de Sudkant 17, zodat deze bedrijfsactiviteit ook bij recht mogelijk is. Uitgesloten zijn risicovolle inrichtingen als genoemd in het Bevi en inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Voor nieuwe bedrijfswoningen geldt dat deze gerealiseerd kunnen worden op basis van de in het plan opgenomen omgevingsvergunning, mits voldaan wordt aan de gestelde criteria. De beleidsnotitie "criteria voor de realisatie van bedrijfswoningen" heeft hiervoor de basis gevormd.

Verder zijn afwijkingsmogelijkheden voor het gebruik (omgevingsvergunning) opgenomen voor bedrijven van een hogere milieucategorie mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, productiegebonden detailhandel en risicovolle inrichtingen. Voor de afwijkingsmogelijkheden geldt een algemeen afwegingskader.

Bedrijf - Nutsvoorziening

Deze bestemming is gegeven aan gronden voor op het openbare net aangesloten nutsvoorzieningen.

Bedrijf - Opslag

De gronden zijn bestemd voor de opslag van materialen. Dit begrip mag ruim worden uitgelegd, maar de opslag van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan. Bij gevaarlijke stoffen kan gedacht worden aan wat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen onder gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen wordt verstaan.

Bedrijventerrein

Het bedrijventerrein aan de zuidzijde van het dorp heeft de bestemming Bedrijventerrein gekregen. Bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerreinen zijn toegestaan op dit terrein. Volumineuze detailhandel in de vorm van detailhandel in auto's, boten en caravans en detailhandel rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zijn bij recht toegestaan. Op het bedrijventerrein zijn niet toegestaan: Bevi-inrichtingen, vuurwerkbedrijven, Wgh-inrichtingen en inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het besluit MER. 1994.

De bestaande bedrijfswoningen zijn middels een aanduiding bij recht toegestaan. Voor nieuwe bedrijfswoningen geldt dat deze gerealiseerd kunnen worden op basis van de in het plan opgenomen afwijkingsmogelijkheid (omgevingsvergunning), mits voldaan wordt aan de gestelde criteria. De beleidsnotitie "criteria voor de realisatie van bedrijfswoningen" heeft hiervoor de basis gevormd.

Verder zijn afwijkingsmogelijkheden voor het gebruik (omgevingsvergunning) opgenomen voor bedrijven van een hogere milieucategorie mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, detailhandel ten behoeve van bepaalde specifiek genoemde categorieën en de vestiging van een Bevi-inrichting onder bepaalde voorwaarden. Voor de afwijkingsmogelijkheden (omgevingsvergunning) geldt verder een algemeen afwegingskader.

Bos

Deze gronden zijn bestemd voor hoogopgaande beplanting en bos. De bouwregels maken enkel afrasteringen/erfafscheidingen mogelijk.

Centrum

De bestemming Centrum wil flexibele uitwisseling mogelijk maken van detailhandel, dienstverlening, bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en woningen, met dien verstande dat het aantal woningen in beginsel niet mag toenemen.

Bestaande horecabedrijven in de categorie 1 en 2 zijn op de plankaart aangeduid. Het schildersbedrijf op de locatie Westein 3 wordt middels een aanduiding bij recht mogelijk gemaakt. Middels een omgevingsvergunning kunnen nieuwe horecabedrijven onder voorwaarden worden toegestaan. De aanwezige monumenten worden niet alleen beschermd door de bestemming die ze hebben gekregen, maar ook door de monumentenwet/verordening, op grond waarvan een vergunning is vereist voor verbouw. De hoofdgebouwen met cultuurhistorische waarde zijn binnen deze bestemming eveneens beschermd. Binnen de bouwregels hierbij is aangegeven dat de hoofdvorm van het gebouw gehandhaafd moet worden.

Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen in geval van sloop.

Aan de gebouwen en gronden met een bijzondere functie, zoals de aanwezige kerken, scholen en het zorgcomplex is de bestemming Maatschappelijk toegekend

Groen

Voor deze bestemming geldt dat de als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, bermen en beplanting, maar ook voor paden, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding. Ter plaatse van de aanduiding 'water' geldt, naast het voorkomen van water, de instandhouding van de ter plaatse voorkomende walbeschoeiing.

Maatschappelijk

De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. In artikel 1 zijn deze gedefinieerd als educatieve, sociale, medische, culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie - met uitzondering van voorzieningen ten behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening. Ten dienste van deze voorzieningen is ook ondergeschikte detailhandel en horeca toegestaan.

De aanwezige monumenten worden niet alleen beschermd door de bestemming die ze hebben gekregen, maar ook door de monumentenwet/verordening, op grond waarvan een vergunning is vereist voor verbouw. De hoofdgebouwen met cultuurhistorische waarde zijn binnen deze bestemming eveneens beschermd, door het opnemen van een specifieke bouwregel dat de hoofdvorm gehandhaafd moet worden. Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden is een vergunningenstelsel opgenomen in geval van sloop.

Recreatie - Jachthaven

De plaatselijke jachthaven is bestemd als Recreatie - Jachthaven. Een jachthaven wordt conform artikel 1 gedefinieerd als, een haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren, of afgemeerd houden van pleziervaartuigen.

Het hoofdgebouw met cultuurhistorische waarden is binnen deze bestemming eveneens beschermd door het opnemen van een specifieke bouwregel dat de hoofdvorm gehandhaafd moet worden. Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden is verder een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen in geval van sloop.

Sport

De sportvelden met bijbehorende voorzieningen in Aldeboarn zijn als zodanig bestemd. Gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren zijn niet toegestaan. Een sportkantine is toegestaan. In artikel 1 is hiervoor een begripsomschrijving opgenomen.

Tuin

De bestemming Tuin is dienstbaar aan de bestemming van de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. Bij de bestemmingsregeling voor de Tuinen is uitgegaan van het principe dat die gebieden die uit ruimtelijke overwegingen onbebouwd moeten blijven en ook als zodanig in gebruik zijn. Over het algemeen betreft het gronden ten dienste van de nabij gelegen woningen. Bij de meeste woningen betreft het de ruimte vóór de woningen.

Wonen

De woningen in het plangebied zijn bestemd tot Wonen. De opzet van de bestemmingsplankaart in combinatie met de planregels gaat er vanuit dat de bestaande situatie (dat wil zeggen vrijstaand, halfvrijstaand of rijenwoningen) en de verschijningsvorm (bepaald door de goothoogte en kap) in principe gehandhaafd zal worden. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen wijzigingen meer mogelijk zijn. De bouwvlakken en de planregels geven de kaders aan van de bouwmogelijkheden. Als een bouwvlak ruimer is dan een bestaande woning kan het hoofdgebouw worden vergroot. Daar de bouwvlakken voor halfvrijstaande en rijenwoningen in beginsel conform hedendaagse inzichten een diepte hebben van 12 meter is dit voor minder diepe woningen een reële optie. Voor vrijstaande woningen geldt als uitgangspunt een bebouwingsdiepte van 15 meter. Dit is echter per situatie bepaald. Voorts laten de regels betreffende goothoogte en dakhelling ruimte voor wijzigingen. De woningen met cultuurhistorische waarde zijn binnen deze bestemming beschermd. Binnen de bouwregels is aangegeven dat de hoofdvorm van het gebouw gehandhaafd moet worden.

Voor de bijbehorende bouwwerken (oppervlakte en hoogte) wordt aangesloten bij het planologisch beleid van de gemeente Boarnsterhim. Aan huis verbonden beroepen en bedrijven worden in beginsel niet in overeenstemming geacht met de woonfunctie. Via een omgevingsvergunning (afwijkingen van het plan) zijn deze functies onder voorwaarden wel toegestaan. Maatgevend voor het verlenen van een omgevingsvergunning is de ruimtelijke uitwerking die dit gebruik heeft gezien zijn aard, omvang en uitstraling. Bij aan huis verbonden beroepen en bedrijven dient wonen de hoofdfunctie te blijven. Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden is verder een vergunningenstelsel opgenomen in geval van sloop.

Wonen - Woongebouw

Voor gestapelde woningen/appartementgebouwen is een aparte bestemming opgenomen. Een regeling voor bijbehorende bouwwerken is niet aan de orde. Het bestaande bijbehorend bouwwerk (berging) is middels een bouwvlak geregeld.

Dubbelbestemmingen:

Waarde - Archeologie

Op de als zodanig bestemde gronden mag alleen worden gebouwd ten dienste van de basisbestemming als daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Ter bescherming van de gronden is aan specifiek genoemde werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden een omgevingsvergunningenstelsel gekoppeld.

Waarde - Cultuurhistorie

Aan de gronden, waar het gaat om behoud, de bescherming en/of het herstel van het beschermde dorpsgezicht, is deze dubbelbestemming gegeven. Ter bescherming van de gronden is aan specifiek genoemde werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden een omgevingsvergunningenstelsel gekoppeld.

Hoofdstuk 3 Algemene regels:

Anti-dubbeltelregel

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat al bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt betrokken.

Algemene gebruiksregels

Voor de redactie van dit artikel is de algemene formulering aangehouden. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. In beginsel is de doeleindenomschrijving van de betreffende bestemming bepalend.

In verband met het schrappen van het bordeelverbod is expliciet opgenomen wat onder strijdig gebruik met het bestemmingsplan in ieder geval wordt verstaan het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting. Voor veel bestemmingen is dit evident, maar omdat dat in casu voor alle bestemmingen geldt is het om discussie te voorkomen expliciet opgenomen.

A lgemene wijzigingsregels

Er is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het verwijderen of aangeven van nadere aanduidingen en grenzen van bestemmings- en bouwvlakken. En meer specifiek is ten aanzien van de bestemmingen Bedrijf - Opslag, Tuin en Wonen een wijziging naar de bestemming Wonen en/of Tuin opgenomen. De wijziging maakt de bouw van 3 woningen mogelijk.

Algemene aanduidingsregels

In dit artikel worden de aanduidingen opgenomen die voor meerdere bestemmingen gelden. Een aanduiding geluidszone - industrie is gegeven aan de gronden waar geen toename van geluidsgevoelige functies mag plaatsvinden, tenzij wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder dan wel een ontheffing hogere grenswaarde is verleend.

Algemene afwijkingsregels

Aan burgemeester en wethouders wordt hier de bevoegdheid gegeven om af te wijken van het plan door het verlenen van een omgevingsvergunning. Evident is dat niet alle afwijkingsregels op alle bestemmingen van toepassing zijn. Voorts is van belang dat het bestaan van de bevoegdheid niet mag leiden tot een automatisme in het verlenen van een omgevingsvergunning: conform de Algemene wet bestuursrecht moeten burgemeester en wethouders de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afwegen. Overigens is de bevoegdheid beperkt in die zin dat geen omgevingsvergunning mag worden verleend indien onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een aantal met name genoemde belangen.

Hoofdstuk IV Overgangs- en slotregels:

Overgangsrecht

Bij de overgangsrecht wordt onderscheid gemaakt naar bouwwerken en gebruik.

Bij bouwwerken gaat het er om of ze op de peildatum in enigerlei opzicht afwijken van het plan. Doorgaans betreffen die afwijkingen de bouwregels. Ze mogen gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd of na een calamiteit worden herbouwd, mits de bestaande afwijkingen naar hun aard niet worden vergroot. Bij de vraag of de afwijking wordt vergroot kan ook het gebruik relevant zijn. Van de mogelijkheid tot gedeeltelijke vernieuwing of verandering zijn uitgesloten de illegale bouwwerken. Daaronder worden verstaan de bouwwerken die zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning - voor zover vereist - zijn gebouwd in strijd met het toen geldende bestemmingsplan.

Voor een vergroting van de oppervlakte met niet meer dan 10% kan een omgevingsvergunning worden verleend. Uiteraard kan van deze bevoegdheid slechts éénmaal gebruik worden gemaakt. Peildatum voor bouwwerken is het tijdstip van de terinzagelegging van het bestemmingsplan.

Ten aanzien van het gebruik is bepaald dat bestaand, met het plan strijdig gebruik mag worden voortgezet. Een uitsluitingsclausule is opgenomen voor gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. Deze regel laat de wrakingsjurisprudentie onverlet.