direct naar inhoud van Artikel 22 Waarde - Archeologie
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

Artikel 22 Waarde - Archeologie

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Waarde - Archeologie ' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de voorkomende archeologische waarden.

22.2 Bouwregels

Op de voor ' Waarde - Archeologie 'aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

22.3 Afwijken van de bouwregels
22.3.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in 22.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van en conform de basisbestemming.

22.3.2 Afwegingskader

De in 22.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend:

indien daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische en/of cultuurhistorische waarde geen bezwaar bestaat en nadat de provinciaal archeoloog daaromtrent is gehoord.

22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren. mengen, diepploegen, ontginnen van gronden, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden betreft met een oppervlak groter dan 50 m² en dieper dan 30 cm;
 • b. het graven of dempen van watergangen;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
 • d. het verlagen van het waterpeil.
22.4.2 Uitzonderingen op verbod

Het in 22.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden:

 • a. die reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
 • b. het normale onderhoud betreffen;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning;
 • d. op archeologisch onderzoek gericht zijn.
22.4.3 Afwegingskader

De in 22.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend:

 • a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, of;
 • b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of;
 • c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, wanneer op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden kunnen worden verstoord;
  • 1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. een verplichting tot het doen van opgravingen;
  • 3. een verplichting de uitvoering van werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om voorwaarden aan de vergunning te verbinden wordt de provinciaal archeoloog om advies gevraagd. Bij een negatief advies wordt de vergunning niet verleend.