direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer
Plan: Aldeboarn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0055.BPAldeboarn2010-VA01

Artikel 18 Verkeer

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Verkeer ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, voet- en fietspaden;
  • b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • c. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarden;

met daaraan ondergeschikt:

  • e. de inrichting en het beheer van vaarwegen voor zover de gronden zijn gelegen binnen de in artikel 29.2 aangegeven beheersgrenzen;

met daarbij behorende gebouwen, in de zin van brugwachterhuisjes, bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder begrepen bruggen.

De bestemming voorziet, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een ingrijpende wijziging van het profiel.

18.2 Bouwregels

Op de voor ' Verkeer ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

18.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen, zijnde garageboxen, geldt dat:

  • a. een gebouw uitsluitend binnen het bouwvlak mag worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.